Tag: vedení účetnictví ceník

0 comments

Zpracování účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví.
Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

 • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.
 

Účetnictví v České republice

Účetní služby zpravidla zajišťují firmám podnikajícím na území České republiky externí účetní firmy. Jen velmi málo se setkáte s variantou, že firma zaměstná vlastní účetní. Důvodem je skutečnost, že pod vedení firemního účetnictví spadá příliš mnoho povinností vycházející z neustále se měnící obsáhlé legislativy České republiky.

–        Samotné vedení účetnictví
–        Vedení mezd
–        Zastupování na úřadech a kontrolách
–        Daňové poradenství
–        Právní poradenství
–        Manažerské účetnictví
–        Tvorba obchodních a pracovních smluv
–        Práce a skladování dokladů
…a to je jen stručný výčet toho, co by účetní měla zvládnout a navíc se vzdělávat a sledovat změny.

Proto firmy začínající podnikat v České republice volí specializovanou účetní firmu, které vše zařídí od „položení základního kamene“ firmy, přes nastavení systému účetnictví, implementaci účetního software až po přihlášení na příslušné úřady.

Najmout si účetní kancelář oproti zaměstnání účetní je také výhodnější z hlediska dlouhodobých nákladů.
 

Manažerské účetnictví (Reporting)

Pro správná ekonomická rozhodnutí a přehled ve financích vytváří účetní firmy výkazy, které zobrazují finanční situaci podniku.

Tyto výkazy jsou sestavovány také pro mateřské a dceřiné společnosti. Informace z těchto výkazů jsou využívány nejen vlastníky, ale také investory a různými finančními a burzovními institucemi.

Pokud tedy hodláte začít podnikat v České republice tak, že zde založíte dceřinou společnost, je třeba počítat s tím, že tyto reporty budete potřebovat.

Kompletní reporting i manažerské účetnictví zajišťují účetní firmy. Při výběru je třeba se soustředit na předchozí zkušenosti účetní kanceláře. Velikou výhodou je skutečnost, pokud je účetní firma zároveň také auditorskou firmou a má zkušenosti s mezinárodním zdaněním.

Co vše obsahuje manažerské účetnictví:

–        Rozvaha
–        Výkaz zisku a ztráty
–        Cash flow
–        Sestavování budgetů
–        Manažerské reporty
–        Analýza hospodaření společnosti
–        Individuální reporty pro mateřské a dceřiné společnosti
 

Mezinárodní zdanění

Součástí manažerského účetnictví je také dokonalá znalost mezinárodní daňové problematiky. Efektivní řízení daní České republiky a zahraničních daní je základem úspěšného podnikání v České republice.

Mezinárodní zdanění musí být vedeno tak, aby zajistilo co nejnižší daně z příjmu, zvýšení marží a rozvoj obchodní činnosti v souladu se zákonem. Tím vzniká spoustu otázek týkající se právních, účetních, daňových, personálních i kulturních otázek, jež vyžadují tým specialistů.

Náš tým pomáhá řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky vašimi i legislativy a potencionálně zvýšit výnosy.

Řešíme:

–        Optimalizace daně z příjmu
–        Rozšíření podnikatelské činnosti v České republice
–        Příprava daňových přiznání, komunikace s úřady
–        Transakce z ČR a do ČR
–        Mezinárodní daňová prověrka, navrhování efektivní daňové strategie
–        Přeshraniční akvizice a fúze, due diligence, nastavení struktury, optimalizace financování a obchodu, výkazy
–        Optimalizace obchodního modelu, minimalizace daňové zátěže, plánování dodavatelských řetězců a duševního vlastnictví
 

Právní formy podnikání v České republice

V České republice jsou následující formy podnikání:

OSVČ – osoba podnikající na vlastní účet (živnostník, umělec .apod)

Sdružení podnikatelů
–        Sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
–        Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)

Obchodní společnosti
–        V.o.s. – veřejná obchodní společnost – sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
–        K. s. – komanditní společnost – dva druhy společníků
–        S.r.o. – společnost s ručením omezeným – právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
–        A. s. – akciová společnost – je vedena právní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská akciová společnost na úrovni EU)

Družstvo – Sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze.

Nadace – neziskové organizace apod. – zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

0 comments

Jak mohou podnikat zahraniční osoby v České republice, jaké jsou možnosti, podmínky a povinnosti pro podnikání v České republice? Zásady a základní definice pojmů pro podnikání v České republice z pohledu zahraničních osob.

Podnikání v České republice je dnes pro cizince mnohem jednodušší než dříve a to díky členství v Evropské Unii. Pokud chce tedy cizinec podnikat v České republice, je důležité zda je ze země EU popřípadě Norska, Islandu, Švýcarska či Lichtenštejnska. Pro tyto cizince platí téměř stejné podmínky jako pro české osoby. Jestliže, cizinec pochází ze zemí mimo EU nebo výše jmenovaných, platí pro něj trošku odlišné podmínky.

Kdo je považován za zahraniční osobu?
Je to fyzická osoba s trvalým bydlištěm mimo ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku. Proto tyto osoby platí stejné podmínky pro podnikání v České republice, jako pro české osoby (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak).

 

Podnikání zahraničních osob podle živnostenského zákona

Cizinci ze zemí EU a přidružených zemí (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) mohou provozovat  živnost v České republice ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako tuzemská osoba.

Pro zřízení živnosti je nutné v případě fyzických osob splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Jedná se o dosažení hranice 18tého věku, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Živnost je možné ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě na území ČR.

K jaké činnosti si musí zřídit zahraniční osoba živnostenské oprávnění, stanoví §2 a 3 živnostenského zákona. Ne vždy se totiž jedná o živnost. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností nejsou například svobodná povolání  – např. advokáti, znalci, lékaři, zubaři, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Právě činnost pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nevyžaduje živnostenský list a proto bývá zahraničními osobami často využívána jako předmět podnikání. Jelikož uspíší zápis do obchodního rejstříku (vznik společnosti). Zahraniční osoba nemusí čekat na vydání živnostenského listu a může tak dříve zahájit podnikání v České republice. Později si pak zahraniční osoba může zřídit oprávnění, které bude potřebovat ke své činnosti.

Po splnění veškerých podmínek stanovených živnostenským zákonem vydá příslušný úřad živnostenské oprávnění.

Jako české osoby musí i zahraniční osoby dodržovat podmínky při provozování živnosti, které nařizuje živnostenský zákon. Jedna z nejdůležitějších je povinnost viditelně označit obchodní firmou, názvem, či jménem objekt, v němž je uvedeno místo podnikání.

 

Založení právnické osoby – majetková účast zahraniční osoby v české právnické osobě

Pro zahraniční osoby platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti.

Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost.

I při různých druzích majetkových účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob, platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti tak jako české osoby. Jedná se o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti, která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice.

Výše majetkové účasti zahraniční osoby není nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100 % české právnické osoby.

Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá.

Způsobilost u fyzických osob: se právní způsobilost řídí právním řádem státu, kde má zahraniční osoba státní příslušnost. K založení české právnické osoby stačí, aby byla osoba způsobilá dle českého právního řádu.

Způsobilost u právnických osob: K tomu, aby se mohla zahraniční právnická osoba majetkově účastnit v české právnické osobě, musí být způsobilá mít práva a povinnosti. Tzv. její osobní statut se bude posuzovat podle, jak jsme již výše uvedli, právního řádu státu, dle kterého byla zahraniční právnická osoba založena. Na základě právní způsobilosti zahraniční právnické osoby podle cizího práva se pak přiznává povaha podnikatele i v České republice, má-li tuto povahu i v cizině.

Založení organizační složky podniku v ČR

Jednou z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvoření organizační složky podniku.  Zřídit si organizační složku podniku v ČR mohou veškeré zahraniční osoby, která mají v cizím státě svůj podnik.

Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky

Zahraniční osoba musí podat návrh na zápis organizační složky do obchodního rejstříku, pak může zahájit podnikání v České republice.  Oprávnění k podnikání pak vzniká dnem zápisu organizační složky do obchodního rejstříku.

Co je potřeba k návrhu pro zapsání organizační složky?

 • Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku
 • Rozhodnutí svého statutárního orgánu o zřízení organizační složky
 • Rozhodnutí o jmenování vedoucího organizační složky podniku, který bude za organizační složku jednat.
0 comments

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní.
Obě možnosti však mají svá rizika a to především ta skrytá.

Zpracování účetnictví účetní (zaměstnancem, živnostníkem)

Pokud hledáte účetní, kterou byste vzali do zaměstnaneckého poměru nebo na ŽL, ale ve vašem okolí se běžně nevyskytuje žádná osoba, která spolehlivě zvládá vedení účetnictví, pak bychom vám doporučili inzerát.
Pro začátek je dobré se porozhlédnout po inzerátech těch, kteří také hledají. Zpravidla vypadají asi takto.

Hledáme spolehlivou účetní…
Požadavky:

 • vysokoškolské /středoškolské vzdělání,
 • znalost podvojného účetnictví,
 • znalost mzdového účetnictví,
 • znalost daňové problematiky,
 • znalost základní právní problematiky,
 • znalost účetního softwaru, který firma používá,
 • schopnost neustále se přizpůsobovat legislativním změnám
 • časová flexibilita
 • anglický jazyk
 • minimálně 5 let praxe

 
Ano, toto by bylo ideální. Ovšem pro jednu osobu jsou tyto požadavky jen velmi těžko splnitelné. Pokud takovou osobu na inzerát přeci najdete, přejeme vám, abyste jí našli na pracovním portále nikoli na seznamovacím.
Při najmutí účetní interně je také třeba počítat nejen se mzdovými náklady, ale také s náklady spojenými s nekončícím školením, pracovními pomůckami (PC, nábytek…) a případným daňovým poradenstvím.

Účetní kancelář a účetní služby

Spolehnout se na účetní kancelář je další možností, jak se postarat o zpracování účetnictví. Při výběru takové účetní firmy je ale nutné být obezřetný stejně jako při výběru interní účetní na zaměstnanecký poměr.

Zde je několik vodítek, jak si seriózní účetní firmu vybrat:

1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ÚČETNICVÍ – Účetní poradenství a poskytování účetních služeb je vázáno dodržováním zákona o účetnictví. Proto volte tu firmu, která na dodržování tohoto zákona trvá. Předejdete tím problémům nejen s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, ale hlavně neztratíte kontrolu nad financemi svého podniku.

2. REFERENCE – Řekněte si o kontakty na firmy, kterým daná účetní kancelář účetnictví již zpracovává, a nebojte se zavolat si o referenci.

3. OBOROVÉ ZKUŠENOSTI – Ptejte se, zda má daná účetní firma zkušenosti s oborem, ve kterém podnikáte. Myslete na to, že každý obor podnikání má svá účetní specifika.

4. POJIŠTĚNÍ – Ověřte si, že váš nový poskytovatel účetních služeb je pojištěn a vyžadujte vždy předávací protokoly.

Mějte také na paměti, že je třeba své účetní firmě sdělit i informace, které mohou být pro vás choulostivé, jinak vám není možno zaručit čisté a bezpečné vedení účetnictví. Důležitá je tudíž diskrétnost účetní firmy a vzájemná důvěra a spolupráce nejen při sdělování důležitých informací ale také při předávání účetních dokladů.

Potřebujete poradit, jaký způsob vedení účetnictví zvolit?

Napište nám o nezávaznou schůzku
0 comments

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden podnikatel dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit. Pokud vlastní obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musí i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Jak probíhá zánik a zrušení společnosti?

Aby mohlo dojít k zániku společnosti, musí nejdříve dojít ke zrušení společnosti. Poté obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zrušení obchodní společnosti s likvidací

§ 70 obchodního zákoníku upravuje zrušení obchodní společnosti s likvidací. Společnosti se ruší likvidací, pokud nemají věcné, právní ani ekonomické pokračování. Aby mohla obchodní společnost zaniknout, musí nejdříve ukončit svou hospodářskou činnost, vypořádat své závazky a pohledávku vůči obchodním partnerům. Teprve poté mohou být vypořádáni společníci. Pojem likvidace obchodní společnosti znamená ukončení vztahu mezi společníkem a samotnou společností.

Ke dni, ke kterému je společnost zrušena, vstupuje do likvidace. Tento vstup se zapisuje do obchodního rejstříku a musí se provést mimořádná účetní závěrka ke dni zrušení obchodní společnosti. A také je nutné sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Během období kdy, je společnost v likvidaci, se používá název společnosti a dovětek „v likvidaci“. Zánik společnosti se stane až výmazem z obchodního rejstříku. O tento výmaz musí likvidátor společnosti požádat do 30ti dnů od ukončení likvidace společnosti. K výmazu společnosti je nutné doložit písemný souhlas příslušného správce daně.

Konečnou účetní závěrku sestavuje společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Nejpozději do konce následujícího měsíce, musí společnost podat daňové přiznání k dani z příjmu za předešlou část zdaňovacího období. Podíl společníků na likvidačním zůstatku pak musí být zdaněn srážkovou daní.

 

Zrušení obchodní společnosti bez likvidace

Zánik společnosti bez likvidace se děje v případě kdy přechází její jmění na právního nástupce. V praxi to bývá většinou převod jmění na společníka, fúze, rozdělení společnosti.

Potřebujete poradit při rušení nebo likvidaci vaší společnosti? Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my vám poradíme.

Kontaktujte nás
0 comments

Jako každoročně, je příchod nového roku spojen s velkým počtem změn v  legislativě. S přijetím nového občanského zákoníku, dochází i k velkým změnám v oblasti daní.  Určitě se nejeden daňový poradce zapotí a návštěva daňové kanceláře či poradny bude nutností.  V tomto článku vám nenabídneme přesný výpočet daní, ale představíme vám průřez novinkami pro rok 2014.

Daň z příjmu

S vyšším příjmem vám také poroste vyšší administrativa. Jestliže přesáhne váš měsíční příjem čtyřnásobek průměrné mzdy, nemůže zaměstnavatel provést klasické roční zúčtování daně a musíte podání daňového přiznání provést sami. Mimo to, z příjmu nad uvedenou hranici odvedete o 7% více na dani z příjmu.

 

Daň z nabytí nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí se ruší a nahrazuje ji daň z nabytí nemovitostí. Tuto daň hradí prodejce nemovitosti a kupující zůstává jako ručitel. Nově je možno ponížit základ daně o náklady spojené s pořízením znaleckého posudku. I nadále zůstává, že se obě strany mohou dohodnout a stanovit si, že úhradu daně provede kupující.

 

Daň darovací a dědická

Nově od ledna 2014 spadá daň darovací a dědická pod zákon o dani z příjmu. U daně dědické se ruší placení daně dle skupin. Dědickou daň nebudou tedy hradit ani osoby, které spadají do vzdálenějšího příbuzenstva nebo nejsou v žádném příbuzenském vztahu.

Lidé tak mohou sice ušetřit na dědické dani, nicméně si připlatí na dani darovací, která byla doposud daněna progresivními sazbami. Od roku 2014 bude zatížena 15% sazbou daně z příjmu pro fyzické osoby a 19% u právnických osob.

Novela zákona přinesla také změnu u osvobození a výši limitu pro osvobození u darů s nižší hodnotou. Dary jsou od daně osvobozeny pokud jsou od příbuzných v přímé linii nebo vedlejší, jestliže se jedná o sourozence, tetu, strýce, neteř, synovce, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Osvobozeny jsou také dary příležitostné, jejichž hodnota je menší než 15tis Kč nebo od osob, které žily s poplatníkem ve společné domácnosti rok před obdarováním.

 

Přiznání k DPH pouze elektronicky

Od ledna 2014 je možno podat přiznání k DPH pouze elektronicky. Toto platí již pro přiznání k DPH za čtvrté čtvrtletí roku 2013.

Potřebujte se orientovat ve všech daňových změnách? Nebo v nich naopak orientovat nechcete, ale potřebujete mít vše v pořádku a být si jistý, že neplatíte více, než musíte?

Obraťte se na nás
GermanEnglish