Tag: účetnictví

0 comments

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“).

– 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví
– 402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka
– 403 Inventarizační rozdíly
– 404 Kursové rozdíly
– 405 Deriváty
– 406 Cenné papíry, podíly a směnky
– 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
– 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
– 409 Dlouhodobý majetek
– 410 Zásoby
– 411 Zúčtovací vztahy
– 412 Náklady a výnosy
– 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky

Cílem tohoto standardu je obecně vymezit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) účty, účtování na 5 účtech a vnitroorganizační účetnictví za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Spolky jsou právnické osoby a zároveň neziskové organizace. Dle zákona o účetnictví je každá právnická osoba účetní jednotkou. Účetní jednotka má ze zákona povinnost vést účetnictví. Rozsah a způsob je upraven zákonem, viz § 1 ÚčZ.

Spolky – dříve občanská sdružení mohou dle zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví i po 1. 1. 2014, pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč za poslední uzavřené období. POZOR nejedná se o daňovou evidencí – daňová evidence dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. § 7b ZDP) slouží ke zjištění základu daně u fyzických osob a je vedena pro účely finančního úřadu ke správnému vyměření daní.

Pokud spolek překročí stanovený limit celkových příjmů 3 000 000 Kč, musí (týká se všech neziskových organizací) vést účetnictví – „podvojné účetnictví“. Je ale plně na účetní jednotce, jaký rozsah účetnictví si zvolí – může totiž vést účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (§ 9 odst. 3 písm. a) UčZ). Dále je potřeba odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu“. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat jednotky, které nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem.

K účtování je potřebná účtová osnova, tuto zákon o účetnictví nestanovuje, upravuje ji prováděcí vyhláška vydaná k zákonu o účetnictví č. 504/2002 Sb. V příloze č. 3 je směrná účtová osnova. Obecně je možné shrnout, že si organizace může vybrat typ účetnictví dle svého rozhodnutí a předpisu, pokud dodrží a nepřekročí pravidla stanovená zákonem.

Je také třeba předem uvážit, co organizace bude při své činnosti potřebovat nebo i požadovat. Uvažuje-li spolek, že by využil  dotace z EU, nebo ze státních zdrojů, měl by přejít na účetnictví.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Minimální mzda

Od 1.1.2017 se minimální mzda zvýšila na 11.000 Kč, což v daňové oblasti znamená např.:

 • zvyšuje se maximální roční částka školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9.900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11.000 Kč za rok 2017.
 • zvyšuje se minimální příjem potřebný k výplatě daňového bonusu na dítě – např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9.900 Kč, tj. 59.400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 už tato částka činí 66.000 Kč.

Průměrná mzda

Pro rok 2017 průměrná mzda činní 28.232 Kč, např. hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti tak v tomto roce činí 112.928 Kč.

Cestovní náhrady

Pro rok 2017 sazby tuzemského stravného stanovuje vyhláška č. 440/2016 Sb., oproti roku 2016, kdy maximální částka tuzemského stravného činila 198 Kč, byla tato částka zvýšena k 1.1.2017 na 205 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily činní 3,90 Kč / km. Byla tedy zvýšena o 0,10 Kč (v roce 2016 činila 3,80 Kč / km).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., sazby v roce 2017 pro tyto země zůstávají beze změny:

• Německo, Rakousko, Itálii, Francii 45 Eur

• Slovensko, Polsko 35 Eur

Účetnictví

Oproti účetnímu období započatému v roce 2016, kdy došlo k účetnictví k řadě změn, novela zákona o účetnictví pro rok 2017 č. 462/2016 Sb. běžnou praxi příliš nezmění. Mimo drobných formulačních změn novela zákona o účetnictví od 1.1.2017 přinesla jenom dílčí změny v oblasti přeměn a také umožňuje vykazovat v účetní závěrce aktiva v členění na stálá a oběžná (§ 19 odst. 8).

Oceňovací předpisy

K 1.1.2017 se novelizovala prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku č. 441/2013 Sb., a to vyhláškou č. 443/2016 Sb. Změna se týká hlavně oceňování nemovitých věcí – ocenění stejné nemovitosti podle předpisů účinných k 31.12.2016 je tedy odlišné od ocenění k 1.1.2017.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Pro mnohé podnikatele není jednoduché rozpoznat, která účetní firma je pro ně ta nejlepší. Účetních firem nebo samostatných účetních je u nás mnoho a orientovat se jenom podle ceny za jejich služby se někdy nevyplácí. Navíc účetní firma, která vyhovuje vaším obchodním partnerům, nemusí vyhovovat právě vám.

Na hledání kvalitní účetní byste si měli vyhradit dostatek času. Pokud chcete vyměnit dodavatele účetních služeb, pak je ideální čas na změnu na začátku účetního období nebo po uzávěrce roku – vystavení daňového přiznání. Samozřejmě ke změně může dojít i v průběhu roku. U plátců DPH je však vhodné sjednat změnu na začátku zdaňovacího období tj. od dalšího měsíce nebo čtvrtletí.

A jak na to?

1. Sepište si co od účetní firmy očekáváte

Pod pojmem vedení účetnictví a zpracování mezd se toho skrývá hodně. Je dobré si ujasnit, zda budete chtít jenom čistě zaúčtovat faktury, pokladnu, bankovní výpisy a následně vystavit DPH nebo potřebujete pravidelně zasílat výkazy s ekonomickými ukazateli vaší firmy. Požadujete u zpracování mezd, aby za vás účetní firma zasílala měsíční přehledy na pojišťovny, zastupovala vás na kontrolách nebo vám stačí mzdy spočítat a zaslat výplatní pásky. Chcete, aby Vám zpracovala přiznání k dani z příjmu, silniční daň nebo máte daňového poradce?

2. Ujasněte si styl práce hned na začátku

Hned na začátku si ujasněte, zda vyžadujete, aby účetní firma účtovala ve svém účetním systému nebo docházela k vám do firmy. Nastavte si, jakým způsobem bude probíhat předávání dokladů. Budou čistě v papírové formě nebo např. bankovní výpisy budete zasílat elektronicky. Komunikace a poradenství bude probíhat osobně, elektronicky nebo přes telefon.

3. Cena

Pro některé podnikatele je cena nejdůležitějším kritériem. Je však velmi důležité si uvědomit, že vedení účetnictví je služba jako každá jiná. Nelze reálné očekávat, že laciné účetnictví bude vedeno profesionálně a správně.

Stejně jako u jiných služeb může být nízké ceny dosaženo tím, že účetní šetří, kde se dá – např. na průběžném doplňování a zvyšování kvalifikace, na IT vybavení nebo účetním programu. Je dobré si tedy zjistit, proč je cena nízká. Zda se jedná opravdu o konečnou cenu za kompletní požadované služby.

Čas, který věnujete výběru účetní firmy se vám mnohonásobně vrátí. Vybíráte si totiž dlouhodobého obchodního partnera. Měnit často účetní, se v konečném důsledku opravdu nevyplácí.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní.
Obě možnosti však mají svá rizika a to především ta skrytá.

Zpracování účetnictví účetní (zaměstnancem, živnostníkem)

Pokud hledáte účetní, kterou byste vzali do zaměstnaneckého poměru nebo na ŽL, ale ve vašem okolí se běžně nevyskytuje žádná osoba, která spolehlivě zvládá vedení účetnictví, pak bychom vám doporučili inzerát.
Pro začátek je dobré se porozhlédnout po inzerátech těch, kteří také hledají. Zpravidla vypadají asi takto.

Hledáme spolehlivou účetní…
Požadavky:

 • vysokoškolské /středoškolské vzdělání,
 • znalost podvojného účetnictví,
 • znalost mzdového účetnictví,
 • znalost daňové problematiky,
 • znalost základní právní problematiky,
 • znalost účetního softwaru, který firma používá,
 • schopnost neustále se přizpůsobovat legislativním změnám
 • časová flexibilita
 • anglický jazyk
 • minimálně 5 let praxe

 
Ano, toto by bylo ideální. Ovšem pro jednu osobu jsou tyto požadavky jen velmi těžko splnitelné. Pokud takovou osobu na inzerát přeci najdete, přejeme vám, abyste jí našli na pracovním portále nikoli na seznamovacím.
Při najmutí účetní interně je také třeba počítat nejen se mzdovými náklady, ale také s náklady spojenými s nekončícím školením, pracovními pomůckami (PC, nábytek…) a případným daňovým poradenstvím.

Účetní kancelář a účetní služby

Spolehnout se na účetní kancelář je další možností, jak se postarat o zpracování účetnictví. Při výběru takové účetní firmy je ale nutné být obezřetný stejně jako při výběru interní účetní na zaměstnanecký poměr.

Zde je několik vodítek, jak si seriózní účetní firmu vybrat:

1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ÚČETNICVÍ – Účetní poradenství a poskytování účetních služeb je vázáno dodržováním zákona o účetnictví. Proto volte tu firmu, která na dodržování tohoto zákona trvá. Předejdete tím problémům nejen s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, ale hlavně neztratíte kontrolu nad financemi svého podniku.

2. REFERENCE – Řekněte si o kontakty na firmy, kterým daná účetní kancelář účetnictví již zpracovává, a nebojte se zavolat si o referenci.

3. OBOROVÉ ZKUŠENOSTI – Ptejte se, zda má daná účetní firma zkušenosti s oborem, ve kterém podnikáte. Myslete na to, že každý obor podnikání má svá účetní specifika.

4. POJIŠTĚNÍ – Ověřte si, že váš nový poskytovatel účetních služeb je pojištěn a vyžadujte vždy předávací protokoly.

Mějte také na paměti, že je třeba své účetní firmě sdělit i informace, které mohou být pro vás choulostivé, jinak vám není možno zaručit čisté a bezpečné vedení účetnictví. Důležitá je tudíž diskrétnost účetní firmy a vzájemná důvěra a spolupráce nejen při sdělování důležitých informací ale také při předávání účetních dokladů.

Potřebujete poradit, jaký způsob vedení účetnictví zvolit?

Napište nám o nezávaznou schůzku
0 comments

S počátkem roku 2014 přinesli naši zákonodárci několik novinek, které se dotknou nás všech a to nejen občanů jako takových, ale také firem, přestože tou největší novinkou je především občanský zákoník. Jedná se skutečně o každodenní situace, kdy se svými zákazníky budete muset řešit např. záruku na zboží a reklamaci.

Na začátku byla smlouva…

…a na konci může být poměrně velký problém, protože zorientovat se ve všech změnách, které nový občanský zákoník uvedl v platnost, je pro majitele firem tvrdý oříšek, který nevyřeší ani tím, že si nový zákoník budou číst před spaním.  Čtením nového NOZ ovšem zaručeně vyřeší oříšek zvaný nespavost.

 

Pomůže právní poradna

S novým zákoníkem přichází méně přísná pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku. Právní jednání už nemusí splňovat přísné formální požadavky. Pokud vám zákonná úprava smlouvy nevyhovuje, můžete se jí pouze inspirovat a upravit znění smlouvy podle sebe. Vymezení práv a povinností je čistě na vás a protistraně.

Proto si nechte poradit od zkušeného právníka, který smlouvu připraví tak, aby vám vyhovovala a počítala se všemi možnými variantami.

Požádat o právní radu

 

Úprava zadávání veřejných zakázek pro rok 2014

K 1.1.2014 vstoupí v účinnost zákonné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. Cílem tohoto opatření je zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek při zachování zásady transparentnosti otevřenosti a zákonitosti.

Co se zjednoduší?

–        V případě zadávání zakázek malého rozsahu se zvyšují limity pro zakázky na dodávky a služby. Zadavatelé nyní budou moci postupovat mimo režim zákona, pokud se jedná o zakázky v hodnotě do 2 mil. Kč a do 6 mil. Kč. Nicméně je třeba mít na paměti, že při nakládání s veřejnými prostředky je třeba dodržovat základní zásady pro zadávání veřejných zakázek.

–        Novela také mění způsob zadávání nového nebo opakovaného zadávání veřejné zakázky pro případy, že zadavatel obdržel nebo mu zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

Díky této novele o zadávání veřejných zakázek se pro stranu zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu mnohé usnadní.

Pokud poptáváte služby s garancí správnosti výběrového řízení, přijďte se nezávazně poradit do naší kanceláře.

GermanEnglish