Tag: účetní firma

0 comments

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“).

– 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví
– 402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka
– 403 Inventarizační rozdíly
– 404 Kursové rozdíly
– 405 Deriváty
– 406 Cenné papíry, podíly a směnky
– 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
– 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
– 409 Dlouhodobý majetek
– 410 Zásoby
– 411 Zúčtovací vztahy
– 412 Náklady a výnosy
– 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky

Cílem tohoto standardu je obecně vymezit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) účty, účtování na 5 účtech a vnitroorganizační účetnictví za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Spolky jsou právnické osoby a zároveň neziskové organizace. Dle zákona o účetnictví je každá právnická osoba účetní jednotkou. Účetní jednotka má ze zákona povinnost vést účetnictví. Rozsah a způsob je upraven zákonem, viz § 1 ÚčZ.

Spolky – dříve občanská sdružení mohou dle zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví i po 1. 1. 2014, pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč za poslední uzavřené období. POZOR nejedná se o daňovou evidencí – daňová evidence dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. § 7b ZDP) slouží ke zjištění základu daně u fyzických osob a je vedena pro účely finančního úřadu ke správnému vyměření daní.

Pokud spolek překročí stanovený limit celkových příjmů 3 000 000 Kč, musí (týká se všech neziskových organizací) vést účetnictví – „podvojné účetnictví“. Je ale plně na účetní jednotce, jaký rozsah účetnictví si zvolí – může totiž vést účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (§ 9 odst. 3 písm. a) UčZ). Dále je potřeba odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu“. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat jednotky, které nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem.

K účtování je potřebná účtová osnova, tuto zákon o účetnictví nestanovuje, upravuje ji prováděcí vyhláška vydaná k zákonu o účetnictví č. 504/2002 Sb. V příloze č. 3 je směrná účtová osnova. Obecně je možné shrnout, že si organizace může vybrat typ účetnictví dle svého rozhodnutí a předpisu, pokud dodrží a nepřekročí pravidla stanovená zákonem.

Je také třeba předem uvážit, co organizace bude při své činnosti potřebovat nebo i požadovat. Uvažuje-li spolek, že by využil  dotace z EU, nebo ze státních zdrojů, měl by přejít na účetnictví.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Pro mnohé podnikatele není jednoduché rozpoznat, která účetní firma je pro ně ta nejlepší. Účetních firem nebo samostatných účetních je u nás mnoho a orientovat se jenom podle ceny za jejich služby se někdy nevyplácí. Navíc účetní firma, která vyhovuje vaším obchodním partnerům, nemusí vyhovovat právě vám.

Na hledání kvalitní účetní byste si měli vyhradit dostatek času. Pokud chcete vyměnit dodavatele účetních služeb, pak je ideální čas na změnu na začátku účetního období nebo po uzávěrce roku – vystavení daňového přiznání. Samozřejmě ke změně může dojít i v průběhu roku. U plátců DPH je však vhodné sjednat změnu na začátku zdaňovacího období tj. od dalšího měsíce nebo čtvrtletí.

A jak na to?

1. Sepište si co od účetní firmy očekáváte

Pod pojmem vedení účetnictví a zpracování mezd se toho skrývá hodně. Je dobré si ujasnit, zda budete chtít jenom čistě zaúčtovat faktury, pokladnu, bankovní výpisy a následně vystavit DPH nebo potřebujete pravidelně zasílat výkazy s ekonomickými ukazateli vaší firmy. Požadujete u zpracování mezd, aby za vás účetní firma zasílala měsíční přehledy na pojišťovny, zastupovala vás na kontrolách nebo vám stačí mzdy spočítat a zaslat výplatní pásky. Chcete, aby Vám zpracovala přiznání k dani z příjmu, silniční daň nebo máte daňového poradce?

2. Ujasněte si styl práce hned na začátku

Hned na začátku si ujasněte, zda vyžadujete, aby účetní firma účtovala ve svém účetním systému nebo docházela k vám do firmy. Nastavte si, jakým způsobem bude probíhat předávání dokladů. Budou čistě v papírové formě nebo např. bankovní výpisy budete zasílat elektronicky. Komunikace a poradenství bude probíhat osobně, elektronicky nebo přes telefon.

3. Cena

Pro některé podnikatele je cena nejdůležitějším kritériem. Je však velmi důležité si uvědomit, že vedení účetnictví je služba jako každá jiná. Nelze reálné očekávat, že laciné účetnictví bude vedeno profesionálně a správně.

Stejně jako u jiných služeb může být nízké ceny dosaženo tím, že účetní šetří, kde se dá – např. na průběžném doplňování a zvyšování kvalifikace, na IT vybavení nebo účetním programu. Je dobré si tedy zjistit, proč je cena nízká. Zda se jedná opravdu o konečnou cenu za kompletní požadované služby.

Čas, který věnujete výběru účetní firmy se vám mnohonásobně vrátí. Vybíráte si totiž dlouhodobého obchodního partnera. Měnit často účetní, se v konečném důsledku opravdu nevyplácí.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Změny v účetní závěrce 2016

Kromě daňového přiznání, které podnikatele zajímá nejvíc, má účetní jednotka povinnost sestavit i účetní závěrku. Jak by měla tedy vypadat účetní závěrka za rok 2016?

Účetní závěrka je v zákoně o účetnictví definovaná jako nedílný celek a tvoří jí:

1. rozvaha známá také jako bilance

2. výkaz zisku a ztráty obecně se označuje také jako výsledovka

3. příloha, která vysvětluje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,

4. u obchodních společností je součástí účetní závěrky i přehled o peněžních tocích

Nemusí jej sestavovat tyto subjekty:

subjekt veřejného zájmu (definuje je ZoÚ v § 1a), s výjimkou zdravotních pojišťoven,
malé účetní jednotky
mikro účetní jednotky
Naopak vybrané účetní jednotky, které definuje je ZoÚ v § 1 odst. 3 musí sestavovat také přehled o peněžních tocích v tom případě, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
A tady pozor! Do konce roku 2015 byla aktiva celkem aktivy brutto, ale od roku 2016 chápeme aktiva celkem jako aktiva netto.

Do úhrnu čistého obratu se nám od roku 2016 nepromítne ani aktivace, změna stavu ani mimořádné výnosy (to souvisí se zrušením účetních skupin 61 a 62 a 68).

5. u obchodních společností je součástí účetní závěrky také přehled o změnách vlastního kapitálu.

Opět jej nemusí sestavovat tyto subjekty:

malé účetní jednotky,
mikro účetní jednotky

Pokud, ale vybrané účetní jednotky k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,

roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.

sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vždy.

Účetní závěrka musí samozřejmě také vždy obsahovat:

 • obchodní firmu/název/jméno
 • sídlo/bydliště
 • identifikační číslo osoby
 • informaci o zápisu do veřejného rejstříku (uváděnou na obchodních listinách),
 • právní formu
 • předmět podnikání (nebo činnosti), pro který byla zřízena
 • rozvahový den (okamžik), k němuž se účetní závěrka sestavuje
 • okamžik sestavení účetní závěrky
 • případnou informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci
 • podpisový záznam

Nevíte si rady jak na účetní závěrku? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

V létě byla předložena ke schválení novela zákona o účetnictví. Tato novela je největší změnou tohoto zákona za posledních několik let. Přináší kategorizaci účetních jednotek dle velikosti, snahu o snížení administrativy především pro menší účetní jednotky a také opětovné zavedení jednoduchého účetnictví.

Novela vychází ze směrnice Evropského parlamentu z června roku 2013. V ČR chybí už jen schválení senátem a podpis prezidenta ČR.

Jaké jsou tedy hlavní změny, které tato novela o účetnictví přinese?

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednoty se budou nově členit na velké, střední, malé a mikro. Malým a mikro jednotkám umožňuje novela osvobození nebo zjednodušení některých povinností. Ale pouze těm, které jsou povinně auditované.

ucetnifirma

Znovuzavedení jednoduchého účetnictví

Novela navrhuje podmínky, za kterých lze jednoduché účetnictví vést zejména pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem zisku. Obchodní společnosti a účetní jednotky povinně auditované musí vést podvojné účetnictví.

Reálná hodnota a její definice a použití

Pro mikro účetní jednotky není povoleno oceňovat jednotlivé složky majetku a závazků reálnou hodnotou. Vyjímky tvoří pouze mikro účetní jednotky, které působí na finančním trhu a tedy podléhají pravidlům obezřetnosti. Vyjímku tvoří také ty mikro účetní jednotky, které mají povinnost oceňování majetku reálnou hodnotou jiným vnitrostátním předpisem. Například zákonem o investičních fondech a společnostech. V případě, že si nejste jisti, obraťte se na zkušenou účetní firmu nebo někoho, kdo má dlouholetou praxi ve vedení účetnictví.

Vyplácení dividend a jejich omezení

Pro účetní jednotky, které v rozvaze vykazují výsledky vlastního vývoje a výzkumu, bude omezeno vyplácení dividend. Nově je povinnost nechat část nerozděleného zisku do výše zůstatkové hodnoty nepodepsaných výsledků vlastního výzkumu a vývoje v rozvaze.

Upravena formulace událostí po rozvahovém dni

Novela navrhuje zpřesnit události, o kterých účetní jednotka získala informace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, přičemž se rozlišují dva typy těchto událostí:

1. Události, které jsou zohledněny v účetnictví běžného účetního období, protože již existovali v rozvahovém dni.

2. Události, které nastaly až po rozvahovém dni a které budou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Účel účetní závěrky

Dle novely se zpřesňuje definice účetní závěrky. Nově je účelem účetní závěrky poskytovat informace pro ekonomická rozhodování externích uživatelů. To by mělo také být vodítkem při volbě účetních postupů a metod.

Dále došlo k několika dalším změnám:

– Přesun definice subjektu veřejného zájmu ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, do zákona o účetnictví.

– Doplnění definice rezervy jako závazku.

– Zavedení kategorizace konsolidačních skupin

V souvislosti s kategorizací účetních jednotek se bude nově rozlišovat pouze malá konsolidační skupina. Toto zařazení do malé konsolidační skupiny bude opět záviset na překročení či dosažení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií uvedených výše. Malé konsolidační skupiny jsou osvobozeny od povinnosti konsolidovat účetní závěrku. Pro střední a velké skupiny platí všechna ustanovení o konsolidaci.

Zprávy o platbách vládám

Velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu budou mít nově povinnost sestavovat zprávu o platbách z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Jedná se především o jednotky působící v těžebním průmyslu a odvětví těžby dřeva.

 

0 comments

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní.
Obě možnosti však mají svá rizika a to především ta skrytá.

Zpracování účetnictví účetní (zaměstnancem, živnostníkem)

Pokud hledáte účetní, kterou byste vzali do zaměstnaneckého poměru nebo na ŽL, ale ve vašem okolí se běžně nevyskytuje žádná osoba, která spolehlivě zvládá vedení účetnictví, pak bychom vám doporučili inzerát.
Pro začátek je dobré se porozhlédnout po inzerátech těch, kteří také hledají. Zpravidla vypadají asi takto.

Hledáme spolehlivou účetní…
Požadavky:

 • vysokoškolské /středoškolské vzdělání,
 • znalost podvojného účetnictví,
 • znalost mzdového účetnictví,
 • znalost daňové problematiky,
 • znalost základní právní problematiky,
 • znalost účetního softwaru, který firma používá,
 • schopnost neustále se přizpůsobovat legislativním změnám
 • časová flexibilita
 • anglický jazyk
 • minimálně 5 let praxe

 
Ano, toto by bylo ideální. Ovšem pro jednu osobu jsou tyto požadavky jen velmi těžko splnitelné. Pokud takovou osobu na inzerát přeci najdete, přejeme vám, abyste jí našli na pracovním portále nikoli na seznamovacím.
Při najmutí účetní interně je také třeba počítat nejen se mzdovými náklady, ale také s náklady spojenými s nekončícím školením, pracovními pomůckami (PC, nábytek…) a případným daňovým poradenstvím.

Účetní kancelář a účetní služby

Spolehnout se na účetní kancelář je další možností, jak se postarat o zpracování účetnictví. Při výběru takové účetní firmy je ale nutné být obezřetný stejně jako při výběru interní účetní na zaměstnanecký poměr.

Zde je několik vodítek, jak si seriózní účetní firmu vybrat:

1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ÚČETNICVÍ – Účetní poradenství a poskytování účetních služeb je vázáno dodržováním zákona o účetnictví. Proto volte tu firmu, která na dodržování tohoto zákona trvá. Předejdete tím problémům nejen s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, ale hlavně neztratíte kontrolu nad financemi svého podniku.

2. REFERENCE – Řekněte si o kontakty na firmy, kterým daná účetní kancelář účetnictví již zpracovává, a nebojte se zavolat si o referenci.

3. OBOROVÉ ZKUŠENOSTI – Ptejte se, zda má daná účetní firma zkušenosti s oborem, ve kterém podnikáte. Myslete na to, že každý obor podnikání má svá účetní specifika.

4. POJIŠTĚNÍ – Ověřte si, že váš nový poskytovatel účetních služeb je pojištěn a vyžadujte vždy předávací protokoly.

Mějte také na paměti, že je třeba své účetní firmě sdělit i informace, které mohou být pro vás choulostivé, jinak vám není možno zaručit čisté a bezpečné vedení účetnictví. Důležitá je tudíž diskrétnost účetní firmy a vzájemná důvěra a spolupráce nejen při sdělování důležitých informací ale také při předávání účetních dokladů.

Potřebujete poradit, jaký způsob vedení účetnictví zvolit?

Napište nám o nezávaznou schůzku
0 comments

Mzdová agenda a personalistika jsou náročné obory. Správné vedení mezd vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe. Vedení mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit, dodržování termínů.

Čas, kdy si tyto veškeré firemní procesy zajišťovaly firmy samy,  je již dávno pryč. V dnešní době je využíváno moderních nástrojů řízení společností a jednou z nich je i mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci. I na našem trhu se přizpůsobila nabídka poptávce a slovo mzdový outsourcing je běžně užíváno a uváděno do praxe.

Mzdová agenda je typickým příkladem provozní aktivity, jejíž zlepšování a zdokonalování nepřinese vaši firmě žádný nový zisk, přesto je to agenda velmi náročná na bezchybnost, přesnost a časté kontroly.

Doposud mzdový outsourcing využívaly především velké firmy, ale v dnešní době plynou výhody i středním a malým společnostem .

 

Hlavní výhody mzdového outsourcingu

1. Ušetří vám čas

Několikrát do roka probíhají změny související se zpracováním mezd.  Veškeré tyto změny  za vás sleduje a aplikuje do praxe externí firma.

2. Snížení nákladů

Mzdy, personalistika a veškerá agenda s tímto spojená je realizována  vaši dodavatelskou firmou. Ta si na vlastní náklady školí personál, nakupuje software, sleduje novinky z oboru, komunikuje za vás s úřady atd. Vy takto ušetřené peníze můžete investovat do oblasti, které vám zvyšuje ziskovost. A to kvalitní zpracování mezd rozhodně není.

3. Přenesení rizika

Firma, se kterou jste uzavřeli smlouvu o externím vedení mezd, ručí za svou odvedenou práci. Tudíž zodpovědnost se přenáší na vašeho dodavatele mzdového outsourcingu.

4. Vše od jedné firmy

Jedna firma vám kompletně zpracuje mzdy a personalistiku, přihlásí a odhlásí vás na potřebných úřadech, vyplatí mzdy, archivuje citlivá data. Zkrátka vám zajistí kompletní služby, kterou jsou spojeny s touto problematikou.

Pokud ještě váháte, zda si nechat zpracovat mzdy externě nebo se jimi zabývat prostřednictvím interních zdrojů…

Napište nám

…A my vám vypočítáme, kolik ušetříte na nákladech.

GermanEnglish