Nespolehlivý plátce a starost na straně těch spolehlivých.

Již od roku 2013 nám v zákoně o DPH figuruje tento strašák podle paragrafu 106a. Už jsme si zvykli kontrolovat, zda k DUZP není náš dodavatel na blacklistu Finančního úřadu (zákon mluví o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup), a zda nám fakturu vystavil k platbě na registrovaný účet. Nově od 1.1.2015 nám přibude starost, zda náš dodavatel nebyl za nespolehlivého plátce označen k okamžiku poskytnuté úplaty za zdanitelné plnění.

Nejdůležitější kontrola se v tomto směru tedy od ledna posouvá do jiného bodu, obvykle pozdějšího a v některých případech i obtížněji zachytitelného.

Bez kontroly na sebe bereme nemalou zodpovědnost za odvedení daně, odpovědnost, která se může stát docela drahým špásem.

Kontrola na registru plátců by tedy měla patřit rutinním úkonům před platbou za všechny dodávky i služby.  JDI NA ODKAZ. Zde lze získat informaci o konkrétním DIČ nebo – zůstanou li kolonky nevyplněny a zaškrtnuté „ANO“ v poli „nespolehlivý plátce“ – seznam všech, kteří si toto nelichotivé označení způsobili.

Co dělat, když se náš dodavatel na tento seznam dostane, my jsme již čerpali dodávky nebo služby nebo z nějakých jiných důvodů je pro nás nadále důležitým partnerem? Cesta tu je. Není sice úplně přímá, ale přesto je celkem schůdná. Chceme-li se ručení vyhnout, lze uskutečnit úhradu pouze hodnoty plnění ve výši základu daně a daň současně poukázat na depozitní účet nespolehlivého plátce u správce daně. JDI NA ODKAZ.

Je dobré vědět, že ručit můžeme maximálně do výše daně související s předmětným plněním, a také do výše daňové povinnosti nespolehlivého plátce v daném období. Bude-li daňová povinnost onoho plátce nižší než daň vyplývající z „našeho“ plnění, ručíme tedy za částku nižší, bude-li na straně nespolehlivého plátce dokonce nadměrný odpočet, může se nám ulevit úplně.

Přestože nutnost kontroly spolehlivosti plátců není nová, posunutí jejího bodu do okamžiku úhrady bychom nemuseli zaznamenat, a novelizovaný zákon by nás mohl nepříjemně překvapit. Doporučujeme tedy projít interní procedury předcházející platbám tak, aby se Vaše společnost nedostala vlivem daňové nekázně Vašeho dodavatele do problémů.

Mohlo by se nám stát, že se na zmíněný seznam dostaneme?

Inu, mohlo, a za jistých okolností by to mohlo nastat i nějakým administrativním opomenutím. Zopakujme si tedy, co k tomu může vést..

  • Muselo by se nám stát, že by nám Finanční úřad daň vyměřil dle pomůcek, a tato daň by musela být vyšší než 500 tis. Kč
    POZOR!!! Zde došlo ke změně k datu 1.10.2014: je-li daň vyměřena dle pomůcek ve dvou obdobích ze šesti po sobě následujících, nezáleží od tohoto data na její výši!
  • Byl by na úhradu DPH vydán zajišťovací příkaz, a ani ten by nebyl ve lhůtě uhrazen
  • Museli bychom po dobu tří po sobě jdoucích měsíců mít evidován nedoplatek ve výši 500 tis. Kč
  • POZOR!!! zde došlo k výrazné změně, před 1. 10. 2014 byl tento limit 10 mil. Kč! Rozhodující je datum splatnosti nedoplatku.
  • Nebyl by nám uznán nárok na odpočet ve výši 500 tis. Kč a my bychom rozdíl včas neuhradili.

Od  1.10.2014

  • Neposkytli-li bychom FÚ požadovanou součinnost
  • Dvakrát v období 12 měsíců ani ve lhůtě stanovené správcem daně bychom nepodali daňové přiznání, případně souhrnné (od Nového roku kontrolní) hlášení nebo výpis z evidence v případě tuzemské reverse charge

POZOR!!!! Úplně nová podmínka:

  • Od 1.1.2015 může být důvodem zařazení na listinu také uvedení nepravdivé nebo neúplné informace k registraci – zejména pak skutečného sídla společnosti. Doporučujeme toto skutečné sídlo (ve smyslu adresy místa, kde se doopravdy schází vedení společnosti a odkud je společnost reálně řízena), liší-li se od sídla registrovaného v OŘ  uvést k 1.1.2015 na změnovém formuláři k registraci. Nové formuláře pro rok 2015 budou prostor pro tyto nově vyžadované informace obsahovat.

Snad Vám naše plavební mapa úskalí a mělčin spolehlivosti pokud jde o placení DPH bude k užitku a přeji všem dobrý vítr do plachet a aspoň stopu vody pod kýlem :)

Share This:
GermanEnglish