Daňový poradce

0 comments

Od roku 1992 je daňové poradenství tzv. liberální profesí, což znamená, že daňový poradce je osoba vykonávající daňové poradenství na základě odpovídající odborné kvalifikace a na vlastní odpovědnost a odborně nezávisle poskytuje duševní a koncepční služby v zájmu klienta a ve veřejném zájmu.

Z toho vyplývá, že daňový poradce je jednotlivec-podnikatel (OSVČ) vykonávající daňové poradenství na základě smlouvy se svým klientem a naplňuje další povinné atributy svobodného povolání související se zákonem o daňovém poradenství, včetně přísné profesní mlčenlivosti a chránění zájmů klienta.

Právnické osoby vykonávající činnost v oblasti daňového poradenství na základě obecného ustanovení zákona o korporacích mohou vykonávat činnost pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny podle zvláštního právního předpisu. Tedy, takovými osobami se rozumí daňoví poradci evidováni Komorou daňových poradců v ČR.

Od 1. ledna 2011 mohou na základě smlouvy vykonávat daňové poradenství také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají prostřednictvím daňových poradců a mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsanou v obchodním rejstříku.

Poměrně dlouhou dobu existovaly problém v určení, jakým způsobem a kdo má oprávnění vykonávat profesi daňového poradce. Nebylo totiž určující, zda daná osoba byla členem Komory a byla zapsaná v seznamu daňových poradců. Zásadní vliv měla forma profese a způsob vykonávání profese daňového poradce.

Jak pracuje daňový poradce

Daňový poradce může poskytovat daňové poradenství svým jménem a na svůj účet, jako společník obchodní společnosti, člen družstva, případně jako zaměstnanec subjektu oprávněného vykonávat daňové poradenství, jímž se rozumí obchodní společnosti nebo družstva zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství.

Při výkonu daňového poradenství je zaměstnaný daňový poradce povinen se řídit pokyny zaměstnavatele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy.

Další oblastí, kterou je třeba zmínit v souvislosti s nastavením profese, je odpovědnost daňových poradců, a to zejména s ohledem na odpovědnost v pracovněprávním vztahu.

Nastavení regulace právnických osob

Regulace právnických osob v daňovém poradenství je relativně novou záležitostí. Právnické osoby jsou plnohodnotnou součástí profese daňového poradce, vystupují navenek v pozici daňových poradců a vztahují se na ně stejné profesní standardy jako na fyzické osoby.

Garancí veřejného zájmu je v tomto případě Komora daňových poradců, jako regulátor a dohledový orgán nad výkonem daňového poradenství obecně. Z toho důvodu a v rámci plnění této úlohy existuje její pravomoc i mimo členy Komory, a právnických osob se přímo dotýká.

Share This:
GermanEnglish