Změny v účetní závěrce za rok 2016

0 comments

Změny v účetní závěrce 2016

Kromě daňového přiznání, které podnikatele zajímá nejvíc, má účetní jednotka povinnost sestavit i účetní závěrku. Jak by měla tedy vypadat účetní závěrka za rok 2016?

Účetní závěrka je v zákoně o účetnictví definovaná jako nedílný celek a tvoří jí:

1. rozvaha známá také jako bilance

2. výkaz zisku a ztráty obecně se označuje také jako výsledovka

3. příloha, která vysvětluje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,

4. u obchodních společností je součástí účetní závěrky i přehled o peněžních tocích

Nemusí jej sestavovat tyto subjekty:

subjekt veřejného zájmu (definuje je ZoÚ v § 1a), s výjimkou zdravotních pojišťoven,
malé účetní jednotky
mikro účetní jednotky
Naopak vybrané účetní jednotky, které definuje je ZoÚ v § 1 odst. 3 musí sestavovat také přehled o peněžních tocích v tom případě, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
A tady pozor! Do konce roku 2015 byla aktiva celkem aktivy brutto, ale od roku 2016 chápeme aktiva celkem jako aktiva netto.

Do úhrnu čistého obratu se nám od roku 2016 nepromítne ani aktivace, změna stavu ani mimořádné výnosy (to souvisí se zrušením účetních skupin 61 a 62 a 68).

5. u obchodních společností je součástí účetní závěrky také přehled o změnách vlastního kapitálu.

Opět jej nemusí sestavovat tyto subjekty:

malé účetní jednotky,
mikro účetní jednotky

Pokud, ale vybrané účetní jednotky k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,

roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.

sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vždy.

Účetní závěrka musí samozřejmě také vždy obsahovat:

  • obchodní firmu/název/jméno
  • sídlo/bydliště
  • identifikační číslo osoby
  • informaci o zápisu do veřejného rejstříku (uváděnou na obchodních listinách),
  • právní formu
  • předmět podnikání (nebo činnosti), pro který byla zřízena
  • rozvahový den (okamžik), k němuž se účetní závěrka sestavuje
  • okamžik sestavení účetní závěrky
  • případnou informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci
  • podpisový záznam

Nevíte si rady jak na účetní závěrku? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

Share This:
GermanEnglish