Vše, co potřebujete vědět vy i vaše účetní firma o zpracování účetnictví

0 comments

Zpracování účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví.
Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

  • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.
 

Účetnictví v České republice

Účetní služby zpravidla zajišťují firmám podnikajícím na území České republiky externí účetní firmy. Jen velmi málo se setkáte s variantou, že firma zaměstná vlastní účetní. Důvodem je skutečnost, že pod vedení firemního účetnictví spadá příliš mnoho povinností vycházející z neustále se měnící obsáhlé legislativy České republiky.

–        Samotné vedení účetnictví
–        Vedení mezd
–        Zastupování na úřadech a kontrolách
–        Daňové poradenství
–        Právní poradenství
–        Manažerské účetnictví
–        Tvorba obchodních a pracovních smluv
–        Práce a skladování dokladů
…a to je jen stručný výčet toho, co by účetní měla zvládnout a navíc se vzdělávat a sledovat změny.

Proto firmy začínající podnikat v České republice volí specializovanou účetní firmu, které vše zařídí od „položení základního kamene“ firmy, přes nastavení systému účetnictví, implementaci účetního software až po přihlášení na příslušné úřady.

Najmout si účetní kancelář oproti zaměstnání účetní je také výhodnější z hlediska dlouhodobých nákladů.
 

Manažerské účetnictví (Reporting)

Pro správná ekonomická rozhodnutí a přehled ve financích vytváří účetní firmy výkazy, které zobrazují finanční situaci podniku.

Tyto výkazy jsou sestavovány také pro mateřské a dceřiné společnosti. Informace z těchto výkazů jsou využívány nejen vlastníky, ale také investory a různými finančními a burzovními institucemi.

Pokud tedy hodláte začít podnikat v České republice tak, že zde založíte dceřinou společnost, je třeba počítat s tím, že tyto reporty budete potřebovat.

Kompletní reporting i manažerské účetnictví zajišťují účetní firmy. Při výběru je třeba se soustředit na předchozí zkušenosti účetní kanceláře. Velikou výhodou je skutečnost, pokud je účetní firma zároveň také auditorskou firmou a má zkušenosti s mezinárodním zdaněním.

Co vše obsahuje manažerské účetnictví:

–        Rozvaha
–        Výkaz zisku a ztráty
–        Cash flow
–        Sestavování budgetů
–        Manažerské reporty
–        Analýza hospodaření společnosti
–        Individuální reporty pro mateřské a dceřiné společnosti
 

Mezinárodní zdanění

Součástí manažerského účetnictví je také dokonalá znalost mezinárodní daňové problematiky. Efektivní řízení daní České republiky a zahraničních daní je základem úspěšného podnikání v České republice.

Mezinárodní zdanění musí být vedeno tak, aby zajistilo co nejnižší daně z příjmu, zvýšení marží a rozvoj obchodní činnosti v souladu se zákonem. Tím vzniká spoustu otázek týkající se právních, účetních, daňových, personálních i kulturních otázek, jež vyžadují tým specialistů.

Náš tým pomáhá řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky vašimi i legislativy a potencionálně zvýšit výnosy.

Řešíme:

–        Optimalizace daně z příjmu
–        Rozšíření podnikatelské činnosti v České republice
–        Příprava daňových přiznání, komunikace s úřady
–        Transakce z ČR a do ČR
–        Mezinárodní daňová prověrka, navrhování efektivní daňové strategie
–        Přeshraniční akvizice a fúze, due diligence, nastavení struktury, optimalizace financování a obchodu, výkazy
–        Optimalizace obchodního modelu, minimalizace daňové zátěže, plánování dodavatelských řetězců a duševního vlastnictví
 

Právní formy podnikání v České republice

V České republice jsou následující formy podnikání:

OSVČ – osoba podnikající na vlastní účet (živnostník, umělec .apod)

Sdružení podnikatelů
–        Sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
–        Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)

Obchodní společnosti
–        V.o.s. – veřejná obchodní společnost – sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
–        K. s. – komanditní společnost – dva druhy společníků
–        S.r.o. – společnost s ručením omezeným – právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
–        A. s. – akciová společnost – je vedena právní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská akciová společnost na úrovni EU)

Družstvo – Sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze.

Nadace – neziskové organizace apod. – zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

Share This:
GermanEnglish