Tag: vedení účetnictví

0 comments

V létě byla předložena ke schválení novela zákona o účetnictví. Tato novela je největší změnou tohoto zákona za posledních několik let. Přináší kategorizaci účetních jednotek dle velikosti, snahu o snížení administrativy především pro menší účetní jednotky a také opětovné zavedení jednoduchého účetnictví.

Novela vychází ze směrnice Evropského parlamentu z června roku 2013. V ČR chybí už jen schválení senátem a podpis prezidenta ČR.

Jaké jsou tedy hlavní změny, které tato novela o účetnictví přinese?

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednoty se budou nově členit na velké, střední, malé a mikro. Malým a mikro jednotkám umožňuje novela osvobození nebo zjednodušení některých povinností. Ale pouze těm, které jsou povinně auditované.

ucetnifirma

Znovuzavedení jednoduchého účetnictví

Novela navrhuje podmínky, za kterých lze jednoduché účetnictví vést zejména pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem zisku. Obchodní společnosti a účetní jednotky povinně auditované musí vést podvojné účetnictví.

Reálná hodnota a její definice a použití

Pro mikro účetní jednotky není povoleno oceňovat jednotlivé složky majetku a závazků reálnou hodnotou. Vyjímky tvoří pouze mikro účetní jednotky, které působí na finančním trhu a tedy podléhají pravidlům obezřetnosti. Vyjímku tvoří také ty mikro účetní jednotky, které mají povinnost oceňování majetku reálnou hodnotou jiným vnitrostátním předpisem. Například zákonem o investičních fondech a společnostech. V případě, že si nejste jisti, obraťte se na zkušenou účetní firmu nebo někoho, kdo má dlouholetou praxi ve vedení účetnictví.

Vyplácení dividend a jejich omezení

Pro účetní jednotky, které v rozvaze vykazují výsledky vlastního vývoje a výzkumu, bude omezeno vyplácení dividend. Nově je povinnost nechat část nerozděleného zisku do výše zůstatkové hodnoty nepodepsaných výsledků vlastního výzkumu a vývoje v rozvaze.

Upravena formulace událostí po rozvahovém dni

Novela navrhuje zpřesnit události, o kterých účetní jednotka získala informace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, přičemž se rozlišují dva typy těchto událostí:

1. Události, které jsou zohledněny v účetnictví běžného účetního období, protože již existovali v rozvahovém dni.

2. Události, které nastaly až po rozvahovém dni a které budou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Účel účetní závěrky

Dle novely se zpřesňuje definice účetní závěrky. Nově je účelem účetní závěrky poskytovat informace pro ekonomická rozhodování externích uživatelů. To by mělo také být vodítkem při volbě účetních postupů a metod.

Dále došlo k několika dalším změnám:

– Přesun definice subjektu veřejného zájmu ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, do zákona o účetnictví.

– Doplnění definice rezervy jako závazku.

– Zavedení kategorizace konsolidačních skupin

V souvislosti s kategorizací účetních jednotek se bude nově rozlišovat pouze malá konsolidační skupina. Toto zařazení do malé konsolidační skupiny bude opět záviset na překročení či dosažení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií uvedených výše. Malé konsolidační skupiny jsou osvobozeny od povinnosti konsolidovat účetní závěrku. Pro střední a velké skupiny platí všechna ustanovení o konsolidaci.

Zprávy o platbách vládám

Velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu budou mít nově povinnost sestavovat zprávu o platbách z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Jedná se především o jednotky působící v těžebním průmyslu a odvětví těžby dřeva.

 

0 comments

Účetní outsourcing neboli externí účetnictví je způsob vedení účetnictví, které zaručuje bezpečnost, snížení nákladů firmy a vysokou kvalitu účetních služeb v souvislosti s aktuální legislativou.
– Ušetříte za zaměstnance v administrativě a financích – neplatíte mzdy, pojistné, náhrady za dovolenou.
– Neplatíte vzdělávání a školení zaměstnanců. To vše je v režii externí účetní firmy.
– Nevztahují se na vás pořizovací náklady za software a hardware a starost o pravidelné aktualizace a opravy
– Nemusíte hledat náhradu v případě dovolené, nemoci nebo vypovězení ze zaměstnaneckého poměru.
– Celková úspora pak činí až 60% nákladů při upřednostnění vedení účetnictvím prostřednictvím účetního outsourcingu (externí účetní firmy) oproti interním zaměstnancům. Časová úspora je v případě středních a velkých firem nevyčíslitelná.

Pro koho je účetní outsourcing vhodný?

Služeb externí účetní firmy mohou využít fyzické osoby, malé, střední i velké právnické osoby s ryze českým i zahraničním zastoupením. Zajistíme komplexní služby v účetnictví, externí dohled i převzetí účtárny. Zajistíme odborné daňové poradenství, zastupování na úřadech, zpracování mezd a personalistiky i finanční reporting pro vaše podnikání.
Účetní outsourcing je nejen finanční, ale také časovou úsporou a hlavně eliminace veškerých starostí o byrokracii.

Co vám můžeme jako externí účetní firma nabídnout?

Outsourcing manažerského účetnictví – zanalyzujeme a zoptimalizujeme vaše interní finanční procesy a zpracujeme odborný reporting.
– Externí účetnictví – převezmeme veškerou účetní agendu za vás
– Supervize – dohlédneme na korektní a kvalitní zpracování účetní agendy vaším účetním oddělením.

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a přesvědčte se, že se o vás i vaši firmu dokážeme postarat.

0 comments

Již více než 20 let tvoříme tým odborníků na daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování mezd, obchodní administrativu, zakládání a likvidaci společností a finanční audity. Dodáváme kompletní reporting pro manažerské účetnictví a optimalizujeme finanční náklady českým i zahraničním společnostem.
Poskytujeme řadu doplňkových služeb, které zajistí hladký a přehledný finanční chod vaší společnosti. Zajišťujeme veškerou agendu, daňové poradenství a optimalizaci a komunikujeme s úřady za vás. Předcházíme problémům, které zatěžují vaše podnikání.

Proč zvolit naší účetní kancelář?

Profesionalita – Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti a jsou pravidelně školeni z nových legislativních změn i postupů ve své specializaci. Svoji odbornost mohou doložit nejen certifikáty, ale také kvalitně odvedenou prací. Můžete se spolehnout, že daně, mzdy nebo účetní uzávěrku budete mít vždy kvalitně a včas zpracované.
Diskrétnost – Zaručujeme naprostou mlčenlivost a diskrétnost jak při vedení účetnictví, tak při jakékoli komunikaci s úřady nebo dalšími osobami. Vaše účetní doklady i informace jsou u nás vždy v bezpečí. Garantujeme maximální ochranu informací.
Úspora – Ušetříme vaše náklady na pracovníky v administrativě a finančním oddělení. Nemalou úsporu také tvoří náklady na vybavení kanceláře a pravidelné zaškolování pracovníků v jejich odbornosti, které vyřešíme za vás.
Kontaktujte nás o nezávaznou schůzku nebo si vyberte z našich služeb a účetnictví, mzdy a daně už vám nebudou dělat starosti.

Co vám naše účetní kancelář může nabídnout:

– Vedení účetnictví
– Daňová evidence
– Instalace účetního software
– Odborný dohled nad vaším účetnictvím
– Kontrola dokladů a vedení pokladny
– Účetní uzávěrka
– Daňové poradenství
– Zastupování při kontrolách
– Účetní audity
– Rekonstrukce účetnictví
– Zpracování mezd
– Personalistika
– Zakládání nebo likvidace společností
– Další služby spojené s firemními financemi a administrativou

Sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci. Přesvědčte se sami, že se o vás dokážeme postarat.

0 comments

Zpracování účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví.
Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

 • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.
 

Účetnictví v České republice

Účetní služby zpravidla zajišťují firmám podnikajícím na území České republiky externí účetní firmy. Jen velmi málo se setkáte s variantou, že firma zaměstná vlastní účetní. Důvodem je skutečnost, že pod vedení firemního účetnictví spadá příliš mnoho povinností vycházející z neustále se měnící obsáhlé legislativy České republiky.

–        Samotné vedení účetnictví
–        Vedení mezd
–        Zastupování na úřadech a kontrolách
–        Daňové poradenství
–        Právní poradenství
–        Manažerské účetnictví
–        Tvorba obchodních a pracovních smluv
–        Práce a skladování dokladů
…a to je jen stručný výčet toho, co by účetní měla zvládnout a navíc se vzdělávat a sledovat změny.

Proto firmy začínající podnikat v České republice volí specializovanou účetní firmu, které vše zařídí od „položení základního kamene“ firmy, přes nastavení systému účetnictví, implementaci účetního software až po přihlášení na příslušné úřady.

Najmout si účetní kancelář oproti zaměstnání účetní je také výhodnější z hlediska dlouhodobých nákladů.
 

Manažerské účetnictví (Reporting)

Pro správná ekonomická rozhodnutí a přehled ve financích vytváří účetní firmy výkazy, které zobrazují finanční situaci podniku.

Tyto výkazy jsou sestavovány také pro mateřské a dceřiné společnosti. Informace z těchto výkazů jsou využívány nejen vlastníky, ale také investory a různými finančními a burzovními institucemi.

Pokud tedy hodláte začít podnikat v České republice tak, že zde založíte dceřinou společnost, je třeba počítat s tím, že tyto reporty budete potřebovat.

Kompletní reporting i manažerské účetnictví zajišťují účetní firmy. Při výběru je třeba se soustředit na předchozí zkušenosti účetní kanceláře. Velikou výhodou je skutečnost, pokud je účetní firma zároveň také auditorskou firmou a má zkušenosti s mezinárodním zdaněním.

Co vše obsahuje manažerské účetnictví:

–        Rozvaha
–        Výkaz zisku a ztráty
–        Cash flow
–        Sestavování budgetů
–        Manažerské reporty
–        Analýza hospodaření společnosti
–        Individuální reporty pro mateřské a dceřiné společnosti
 

Mezinárodní zdanění

Součástí manažerského účetnictví je také dokonalá znalost mezinárodní daňové problematiky. Efektivní řízení daní České republiky a zahraničních daní je základem úspěšného podnikání v České republice.

Mezinárodní zdanění musí být vedeno tak, aby zajistilo co nejnižší daně z příjmu, zvýšení marží a rozvoj obchodní činnosti v souladu se zákonem. Tím vzniká spoustu otázek týkající se právních, účetních, daňových, personálních i kulturních otázek, jež vyžadují tým specialistů.

Náš tým pomáhá řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky vašimi i legislativy a potencionálně zvýšit výnosy.

Řešíme:

–        Optimalizace daně z příjmu
–        Rozšíření podnikatelské činnosti v České republice
–        Příprava daňových přiznání, komunikace s úřady
–        Transakce z ČR a do ČR
–        Mezinárodní daňová prověrka, navrhování efektivní daňové strategie
–        Přeshraniční akvizice a fúze, due diligence, nastavení struktury, optimalizace financování a obchodu, výkazy
–        Optimalizace obchodního modelu, minimalizace daňové zátěže, plánování dodavatelských řetězců a duševního vlastnictví
 

Právní formy podnikání v České republice

V České republice jsou následující formy podnikání:

OSVČ – osoba podnikající na vlastní účet (živnostník, umělec .apod)

Sdružení podnikatelů
–        Sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
–        Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)

Obchodní společnosti
–        V.o.s. – veřejná obchodní společnost – sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
–        K. s. – komanditní společnost – dva druhy společníků
–        S.r.o. – společnost s ručením omezeným – právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
–        A. s. – akciová společnost – je vedena právní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská akciová společnost na úrovni EU)

Družstvo – Sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze.

Nadace – neziskové organizace apod. – zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

0 comments

Pokud se rozhodnete podnikat v České republice nebo jste již své podnikání započali, je potřeba vědět, jakým daním vaše podnikání podléhá. Pro přehled uvádíme přehled těch nejdůležitějších daní pro Českou republiku. Je třeba ale mít na paměti, že každé podnikání je individuální. Proto je nutné mít svého daňového poradce. Pokud hledáte zkušenou účetní firmu, obraťte se na nás, sjednejte si s námi nezávaznou konzultaci.

Základní daně v České republice

1.   Daň z příjmu

–        Fyzických osob (živnostníci)
Daň z příjmu fyzických osob je v České republice stanovena na 15%.
Fyzické osobě začínající podnikat na území České republiky vzniká povinnost registrovat se k dani z příjmu ke dni, kdy na území České republika začala podnikat a to v případě, že na tomto území vznikla stálá provozovna.
Tuto povinnost máte i v případě, že se na území České republiky zdržujete kvůli studiu nebo léčení a máte zde příjem.

 
–        Právnických osob podnikající v České republice (firmy)
Daň z příjmu právnických osob (firem) je v České republice stanovena ve výši 19%.
Poplatník daně z příjmů právnických osob, který nemá sídlo na území České republiky, je povinen podat přihlášku k registraci poplatníka k dani z příjmů právnických osob do 15 dnů ode dne, kdy mu na území České republiky vznikne stálá provozovna, kdy započal na území České republiky vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo kdy přijal příjmy ze zdrojů na území České republiky, nebo obdržel povolení nebo získal oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci. Toto podání zpravidla provádí patřičný daňový poradce.

 
–        Fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)

–        Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

V České republice existuje několik způsobů, jak optimalizovat daňový základ tak, abyste na daních neodváděli zbytečně mnoho. Po konzultaci s účetní firmou a daňovým poradcem je možno určit, jakým způsobem se Vám vyplatí v České republice podnikat a platit daně.

2.      Daň z přidané hodnoty

DPH má v České republice 21% a 15% sazbu. Pokud podnikáte na území České republiky, máte povinnost se k registraci DPH přihlásit, jestliže jste za 12 měsíců podnikání vykázali obrat vyšší než 1 milion korun českých.

Povinnost odvádět DPH má odběratel. Od ledna 2014 je možno podávat přiznání k DPH pouze elektronicky! Což vám může snadno zajistit účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím.

3.      Spotřební daň
–        Z minerálních olejů
–        Z lihu
–        Z piva
–        Z vína a meziproduktů
–        Z tabákových výrobků

Přeprava výše uvedených výrobků mezi členskými státy EU je závislá na systému provozovatelů daňových skladů.

Za daňový sklad se považuje:

 • podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá.
 • sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

Obchod mezi jednotlivými státy pak vychází z principu jednoho zdanění. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v České republice. Sazba daně se pak určí podle platné výše stanovené zákony České republiky.

Pokud si nevíte rady, v jaké výši a jakým způsobem platit spotřební daně v České republice, obraťte se na účetní firmu a jejich daňového poradce.

4.      Silniční daň
Vozidla, která jsou používána k podnikání, podléhají silniční dani. Sazba silniční daně je odvozena od objemu motoru, počtu náprav, hmotnosti vozidla a návěsů.

5.      Dědická daň, darovací daň
V lednu 2014 se zrušil v České republice zákon o dani dědické a darovací. Tyto dvě daně se převedly do daní z příjmů. Daň darovací se zvýšila a ustálila se na jednotné sazbě daně z příjmů, tedy na 15%.

6.      Daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitosti)
V lednu 2014 daň z nabytí nemovitých věcí vystřídala starou daň z převodu nemovitosti. Sazba daně je 4%, kterou platí osoba, jež nemovitost prodává. Zákon ale umožňuje tuto povinnost převézt na osobu, která nemovitost kupuje. Základ daně je stanoven porovnáním kupní ceny a tzv. srovnávací daňové hodnoty (např. hodnota nemovitosti stanovená znaleckým posudkem). Základem daně se stává ta částka, která je vyšší.

 

Který finanční nebo celní úřad je správcem vašich daní v České republice?

Nelze-li určit místní příslušnost, je příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní příslušnost místem přechodu státní hranice.

U spotřebních daní, energetických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak.

Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle ustanovení celního zákona nebo daňového řádu, je místně příslušný Celní úřad pro hlavní město Prahu.

U daní, kde předmětem zdanění je nemovitá věc, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitá věc nachází.

Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pobočku nebo jinou organizační složku, kde dochází k vybírání nebo srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné doklady, je tato pobočka nebo jiná organizační složka plátcovou pokladnou. Místně příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti jako plátce daně.

Pro detailní informace o tom, zda jste plátcem některé daně a do kdy jste povinni zaplatit příslušnou daň, se obraťte na nás.

Vše vám srozumitelně vysvětlíme a postaráme se o to, abyste mohli v České republice bezstarostně podnikat. Zařídíme veškeré vyřizování byrokracie a komunikaci s příslušnými úřady. Postaráme se o zajištění právní pomoci a sepsání patřičných smluv v souladu s čistým podnikáním v České republice.

 

0 comments

Jak mohou podnikat zahraniční osoby v České republice, jaké jsou možnosti, podmínky a povinnosti pro podnikání v České republice? Zásady a základní definice pojmů pro podnikání v České republice z pohledu zahraničních osob.

Podnikání v České republice je dnes pro cizince mnohem jednodušší než dříve a to díky členství v Evropské Unii. Pokud chce tedy cizinec podnikat v České republice, je důležité zda je ze země EU popřípadě Norska, Islandu, Švýcarska či Lichtenštejnska. Pro tyto cizince platí téměř stejné podmínky jako pro české osoby. Jestliže, cizinec pochází ze zemí mimo EU nebo výše jmenovaných, platí pro něj trošku odlišné podmínky.

Kdo je považován za zahraniční osobu?
Je to fyzická osoba s trvalým bydlištěm mimo ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku. Proto tyto osoby platí stejné podmínky pro podnikání v České republice, jako pro české osoby (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak).

 

Podnikání zahraničních osob podle živnostenského zákona

Cizinci ze zemí EU a přidružených zemí (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) mohou provozovat  živnost v České republice ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako tuzemská osoba.

Pro zřízení živnosti je nutné v případě fyzických osob splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Jedná se o dosažení hranice 18tého věku, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Živnost je možné ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě na území ČR.

K jaké činnosti si musí zřídit zahraniční osoba živnostenské oprávnění, stanoví §2 a 3 živnostenského zákona. Ne vždy se totiž jedná o živnost. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností nejsou například svobodná povolání  – např. advokáti, znalci, lékaři, zubaři, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Právě činnost pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nevyžaduje živnostenský list a proto bývá zahraničními osobami často využívána jako předmět podnikání. Jelikož uspíší zápis do obchodního rejstříku (vznik společnosti). Zahraniční osoba nemusí čekat na vydání živnostenského listu a může tak dříve zahájit podnikání v České republice. Později si pak zahraniční osoba může zřídit oprávnění, které bude potřebovat ke své činnosti.

Po splnění veškerých podmínek stanovených živnostenským zákonem vydá příslušný úřad živnostenské oprávnění.

Jako české osoby musí i zahraniční osoby dodržovat podmínky při provozování živnosti, které nařizuje živnostenský zákon. Jedna z nejdůležitějších je povinnost viditelně označit obchodní firmou, názvem, či jménem objekt, v němž je uvedeno místo podnikání.

 

Založení právnické osoby – majetková účast zahraniční osoby v české právnické osobě

Pro zahraniční osoby platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti.

Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost.

I při různých druzích majetkových účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob, platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti tak jako české osoby. Jedná se o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti, která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice.

Výše majetkové účasti zahraniční osoby není nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100 % české právnické osoby.

Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá.

Způsobilost u fyzických osob: se právní způsobilost řídí právním řádem státu, kde má zahraniční osoba státní příslušnost. K založení české právnické osoby stačí, aby byla osoba způsobilá dle českého právního řádu.

Způsobilost u právnických osob: K tomu, aby se mohla zahraniční právnická osoba majetkově účastnit v české právnické osobě, musí být způsobilá mít práva a povinnosti. Tzv. její osobní statut se bude posuzovat podle, jak jsme již výše uvedli, právního řádu státu, dle kterého byla zahraniční právnická osoba založena. Na základě právní způsobilosti zahraniční právnické osoby podle cizího práva se pak přiznává povaha podnikatele i v České republice, má-li tuto povahu i v cizině.

Založení organizační složky podniku v ČR

Jednou z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvoření organizační složky podniku.  Zřídit si organizační složku podniku v ČR mohou veškeré zahraniční osoby, která mají v cizím státě svůj podnik.

Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky

Zahraniční osoba musí podat návrh na zápis organizační složky do obchodního rejstříku, pak může zahájit podnikání v České republice.  Oprávnění k podnikání pak vzniká dnem zápisu organizační složky do obchodního rejstříku.

Co je potřeba k návrhu pro zapsání organizační složky?

 • Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku
 • Rozhodnutí svého statutárního orgánu o zřízení organizační složky
 • Rozhodnutí o jmenování vedoucího organizační složky podniku, který bude za organizační složku jednat.
0 comments

Rozhodli jste se usnadnit si podnikání a přejít na účetní program? Nebo vám současný ekonomický software nevyhovuje a chcete ho změnit? Už vám někdo prozradil, že implementace účetního software může trvat i několik let a že vás čekají nemilé a zdlouhavé potíže, pokud zvolíte špatný účetní program?

Kritéria pro volbu správného účetního programu

Rozhodujícím faktorem pro volbu programu na účetnictví by měla být především funkčnost ve vztahu k velikosti firmy i právní formy, nikoli cena. Rozhodně se také nespoléhejte na recenze na internetu nebo na doporučení jiných firem. Každá firma a každý uživatel má jiné potřeby, a proto je nutné řídit při výběru programu na účetnictví vlastními požadavky a potřebami. Recenze na internetu zase nedokážou zcela postihnout dlouhodobé využití programu v praxi jako je servis, pravidelný upgrade, implementace na novou legislativu nebo přechod z jednoho účetního software na druhý.

Reklamy na účetní software dokážou ledasco zakrýt a články na internetu o konkrétních programech bývají obvykle reklamními PR články nebo obecnými články, které nemůžou zohlednit konkrétní podnikatelský subjekt, a tedy vhodnost účetního programu.

Nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem, jak vybrat ekonomický software a vyhnout se trablům při jeho implementaci, je poradit se s nezávislými odborníky. Ideálním nezávislým odborníkem je účetní firma, která má zkušenosti nejen se zpracováním účetnictví, ale ve své praxi se běžně setkává s několika účetními programy prostřednictvím svých klientů.

Účetní firma také dokáže přesně zhodnotit…

Firemní kritéria:

 • právní forma podnikání a zaměření firmy
 • povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci
 • plátce či neplátce DPH
 • velikost firmy (živnostník, střední firma, velký výrobní podnik, apod.)
 • rozsah účetnictví (rozdělení účetnictví na vnitrofiremní jednotky, omezený rozsah pouze na určitou část účetnictví, např. mzdová agenda, apod.)
 • jaké moduly budete pro zpracování účetnictví potřebovat

 

Uživatelská a technická kritéria

 • uživatelské prostředí a systém nápověd
 • počet licencí (pro jedno PC nebo větší počet)
 • provoz na jednotlivých počítačích nebo v síti
 • podporovaný operační systém a požadavky na hardware
 • Cena programu

 

Dále je třeba myslet na to, že zakoupením účetního programu celý proces nekončí, ale teprve začíná.  Je třeba nastavit účetní osnovu, automatické účtování, strukturu manažerského účetnictví a další náležitosti přesně na míru vaší firmě i oboru podnikání. Na což je účetní firma také ideálním odborníkem pro implementaci účetního programu.

Toto všechno vám prodejci ekonomického software nezajistí a vám hrozí ztráta drahocenného času i riziko špatného nastavení systému.

Napište nám a my vám ušetříme čas, starosti i budoucí náklady.

Obraťte se na nás
0 comments

Většina firem spoléhá na to, že kontrola finančního úřadu se ho z důvodu malé pravděpodobnosti nedotkne. A pokud se daňová kontrola ohlásí, tak rychle vyhledají odborníka a nechají si vedení účetnictví zkontrolovat a opravit. Případně si nechají provézt finanční kontrolu nebo finanční audit, když se jedná o větší firmu, a podají dodatečné daňové přiznání.

Taková oprava účetnictví je však zpravidla více nákladná než kdyby firma svěřila zpracování účetnictví do rukou odborníka rovnou. Což si majitelé a manažeři firem uvědomí až v okamžiku, kdy na ně finanční kontrola přijde.

 

Smrt vyděšením

Z toho, co je uvedeno výše, je zřejmé, že pro firmu je výhodnější nespoléhat se, že na ni daňová kontrola nepřijde. Je třeba vědět, že chybné vedení účetnictví má za následek nejen byrokratické komplikace a náklady spojené s opravami a sankcemi, ale také silné nervové vypětí jak pro majitele firmy a jeho blízké, tak pro zaměstnance. V důsledku čehož se sníží výkon celé firmy.  A taková rizika za to opravdu nestojí nikomu.

Navíc je třeba si uvědomit, že účetnictví není zpracováváno jen kvůli kontrole finančního úřadu, ale také je důležité pro samotnou firmu, společníky a akcionáře. V zájmu každého majitele firmy i dobrého manažera je mít neustále přehled, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Jaké vykazuje výsledky hospodaření a jakým směrem by se měla firma odebírat.

Proto je nutné, aby každý zvážil, jaký způsob zpracování účetnictví zvolit a zda se mu vyplatí hazardovat při výběru účetní firmy.

 

Vedení účetnictví účetní firmou v praxi

Skutečností bohužel zůstává, že ne každá účetní firma při svojí práci dodržuje zákon o účetnictví. Proto se některé firmy a podnikatelé zdráhají svěřit vedení účetnictví účetní firmě. Obzvláště pokud mají špatné zkušenosti právě po finanční kontrole nebo i z běžné praxe, kdy účetní zmizí i s doklady nebo majitel firmy zjistí, že firma není v takovém zisku, v jakém si myslel.

U účetních firem je to stejné jako u podnikatelů. Někdo je při podnikání poctivý, jiný není. Ovšem zde je třeba si být navíc vědom toho, že chybné vedení účetnictví může znamenat také konec s podnikáním firmy.

Nejlepším způsobem, jak si vybrat spolehlivou účetní firmu, je požádat o kontakt na účetní jednotky, kterým firma vede účetnictví a zjistit si reference.

Dobrým způsobem, jak si průběžně ověřit zdravé vedení účetnictví, je kontrola účetnictví i u jiného odborníka (opět ověřeného) alespoň 1x ročně. A to pro jistotu, že je účetnictví v pořádku.

 

Účetní firma musí počítat se specifiky vašeho oboru podnikání

Každý obor podnikání má svá specifika. Pokud podnikáte např. ve stavebnictví, je nutné, aby si firma, které svěříte vedení účetnictví, dokázala poradit třeba se zaúčtováním nedokončené výroby.

Podívejte se na specifika svého oboru podnikání

Dalším častým praktickým problémem bývá také neprovádění tzv. čištění salda. To znamená, že účetní firma neprovádí dokladovou inventarizaci a dochází k nepořádku v dokladech a ke ztrátě kontroly nad přehledností ve financích i celém účetnictví.

Znalost všech specifik vedení účetnictví a to nejen obecných, ale také oborových, jsou základem pro správné a bezpečné zpracování účetnictví. Jedině tak máte jistotu, že se při finanční kontrole nemusíte stresovat a že zcela kontrolujete firmu a její finance.

A jedna důležitá rada na závěr: Jako klient účetní firmy si nechte vše předávat předávacím protokolem podepsaným oběma stranami. Kvalitní účetní firma s tím nebude mít problém a vy budete mít jistotu, že je vše zpracováno se zárukou. 

Zastihla vás finanční kontrolo nebo se obáváte, zda máte vše v pořádku? Obraťte se na nás a nechte si nezávazně poradit, jaký postup zvolit.

Kontaktujte nás
0 comments

Jako každoročně, je příchod nového roku spojen s velkým počtem změn v  legislativě. S přijetím nového občanského zákoníku, dochází i k velkým změnám v oblasti daní.  Určitě se nejeden daňový poradce zapotí a návštěva daňové kanceláře či poradny bude nutností.  V tomto článku vám nenabídneme přesný výpočet daní, ale představíme vám průřez novinkami pro rok 2014.

Daň z příjmu

S vyšším příjmem vám také poroste vyšší administrativa. Jestliže přesáhne váš měsíční příjem čtyřnásobek průměrné mzdy, nemůže zaměstnavatel provést klasické roční zúčtování daně a musíte podání daňového přiznání provést sami. Mimo to, z příjmu nad uvedenou hranici odvedete o 7% více na dani z příjmu.

 

Daň z nabytí nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí se ruší a nahrazuje ji daň z nabytí nemovitostí. Tuto daň hradí prodejce nemovitosti a kupující zůstává jako ručitel. Nově je možno ponížit základ daně o náklady spojené s pořízením znaleckého posudku. I nadále zůstává, že se obě strany mohou dohodnout a stanovit si, že úhradu daně provede kupující.

 

Daň darovací a dědická

Nově od ledna 2014 spadá daň darovací a dědická pod zákon o dani z příjmu. U daně dědické se ruší placení daně dle skupin. Dědickou daň nebudou tedy hradit ani osoby, které spadají do vzdálenějšího příbuzenstva nebo nejsou v žádném příbuzenském vztahu.

Lidé tak mohou sice ušetřit na dědické dani, nicméně si připlatí na dani darovací, která byla doposud daněna progresivními sazbami. Od roku 2014 bude zatížena 15% sazbou daně z příjmu pro fyzické osoby a 19% u právnických osob.

Novela zákona přinesla také změnu u osvobození a výši limitu pro osvobození u darů s nižší hodnotou. Dary jsou od daně osvobozeny pokud jsou od příbuzných v přímé linii nebo vedlejší, jestliže se jedná o sourozence, tetu, strýce, neteř, synovce, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Osvobozeny jsou také dary příležitostné, jejichž hodnota je menší než 15tis Kč nebo od osob, které žily s poplatníkem ve společné domácnosti rok před obdarováním.

 

Přiznání k DPH pouze elektronicky

Od ledna 2014 je možno podat přiznání k DPH pouze elektronicky. Toto platí již pro přiznání k DPH za čtvrté čtvrtletí roku 2013.

Potřebujte se orientovat ve všech daňových změnách? Nebo v nich naopak orientovat nechcete, ale potřebujete mít vše v pořádku a být si jistý, že neplatíte více, než musíte?

Obraťte se na nás
GermanEnglish