Tag: účetní firma praha

0 comments

Pro mnohé podnikatele není jednoduché rozpoznat, která účetní firma je pro ně ta nejlepší. Účetních firem nebo samostatných účetních je u nás mnoho a orientovat se jenom podle ceny za jejich služby se někdy nevyplácí. Navíc účetní firma, která vyhovuje vaším obchodním partnerům, nemusí vyhovovat právě vám.

Na hledání kvalitní účetní byste si měli vyhradit dostatek času. Pokud chcete vyměnit dodavatele účetních služeb, pak je ideální čas na změnu na začátku účetního období nebo po uzávěrce roku – vystavení daňového přiznání. Samozřejmě ke změně může dojít i v průběhu roku. U plátců DPH je však vhodné sjednat změnu na začátku zdaňovacího období tj. od dalšího měsíce nebo čtvrtletí.

A jak na to?

1. Sepište si co od účetní firmy očekáváte

Pod pojmem vedení účetnictví a zpracování mezd se toho skrývá hodně. Je dobré si ujasnit, zda budete chtít jenom čistě zaúčtovat faktury, pokladnu, bankovní výpisy a následně vystavit DPH nebo potřebujete pravidelně zasílat výkazy s ekonomickými ukazateli vaší firmy. Požadujete u zpracování mezd, aby za vás účetní firma zasílala měsíční přehledy na pojišťovny, zastupovala vás na kontrolách nebo vám stačí mzdy spočítat a zaslat výplatní pásky. Chcete, aby Vám zpracovala přiznání k dani z příjmu, silniční daň nebo máte daňového poradce?

2. Ujasněte si styl práce hned na začátku

Hned na začátku si ujasněte, zda vyžadujete, aby účetní firma účtovala ve svém účetním systému nebo docházela k vám do firmy. Nastavte si, jakým způsobem bude probíhat předávání dokladů. Budou čistě v papírové formě nebo např. bankovní výpisy budete zasílat elektronicky. Komunikace a poradenství bude probíhat osobně, elektronicky nebo přes telefon.

3. Cena

Pro některé podnikatele je cena nejdůležitějším kritériem. Je však velmi důležité si uvědomit, že vedení účetnictví je služba jako každá jiná. Nelze reálné očekávat, že laciné účetnictví bude vedeno profesionálně a správně.

Stejně jako u jiných služeb může být nízké ceny dosaženo tím, že účetní šetří, kde se dá – např. na průběžném doplňování a zvyšování kvalifikace, na IT vybavení nebo účetním programu. Je dobré si tedy zjistit, proč je cena nízká. Zda se jedná opravdu o konečnou cenu za kompletní požadované služby.

Čas, který věnujete výběru účetní firmy se vám mnohonásobně vrátí. Vybíráte si totiž dlouhodobého obchodního partnera. Měnit často účetní, se v konečném důsledku opravdu nevyplácí.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Změny v účetní závěrce 2016

Kromě daňového přiznání, které podnikatele zajímá nejvíc, má účetní jednotka povinnost sestavit i účetní závěrku. Jak by měla tedy vypadat účetní závěrka za rok 2016?

Účetní závěrka je v zákoně o účetnictví definovaná jako nedílný celek a tvoří jí:

1. rozvaha známá také jako bilance

2. výkaz zisku a ztráty obecně se označuje také jako výsledovka

3. příloha, která vysvětluje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,

4. u obchodních společností je součástí účetní závěrky i přehled o peněžních tocích

Nemusí jej sestavovat tyto subjekty:

subjekt veřejného zájmu (definuje je ZoÚ v § 1a), s výjimkou zdravotních pojišťoven,
malé účetní jednotky
mikro účetní jednotky
Naopak vybrané účetní jednotky, které definuje je ZoÚ v § 1 odst. 3 musí sestavovat také přehled o peněžních tocích v tom případě, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
A tady pozor! Do konce roku 2015 byla aktiva celkem aktivy brutto, ale od roku 2016 chápeme aktiva celkem jako aktiva netto.

Do úhrnu čistého obratu se nám od roku 2016 nepromítne ani aktivace, změna stavu ani mimořádné výnosy (to souvisí se zrušením účetních skupin 61 a 62 a 68).

5. u obchodních společností je součástí účetní závěrky také přehled o změnách vlastního kapitálu.

Opět jej nemusí sestavovat tyto subjekty:

malé účetní jednotky,
mikro účetní jednotky

Pokud, ale vybrané účetní jednotky k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,

roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.

sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vždy.

Účetní závěrka musí samozřejmě také vždy obsahovat:

 • obchodní firmu/název/jméno
 • sídlo/bydliště
 • identifikační číslo osoby
 • informaci o zápisu do veřejného rejstříku (uváděnou na obchodních listinách),
 • právní formu
 • předmět podnikání (nebo činnosti), pro který byla zřízena
 • rozvahový den (okamžik), k němuž se účetní závěrka sestavuje
 • okamžik sestavení účetní závěrky
 • případnou informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci
 • podpisový záznam

Nevíte si rady jak na účetní závěrku? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb, která získala na účinnosti k 1.1.2016 mění zákon o daních z příjmu, zákon o rezervách a zákon o auditorech.

Novela zákona o účetnictví 2016

 • Vrací se jednoduché účetnictví

V jednoduchém účetnictví se nebude účtovat o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích. Účtovat se také bude o majetku a závazcích. Tento způsob vedení účetnictví bude ale umožněn pouze některým účetním jednotkám jakými jsou např. spolky, církve a další, kteří splňují následující kritéria:

– hodnota majetku účetní jednotky je do 3 mil. Kč.

– účetní jednotka není plátce DPH

– příjmy účetní jednotky nepřesáhly 3 mil. Kč.

Co se týče OSVČ, na ty se možnost využívat jednoduché účetnictví nevztahuje. Mohou ale nadále využívat daňovou evidenci nebo vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Se zavedením jednoduchého účetnictví se zavádí i sankce. Pokud se účetní jednotka uvázala k vedení jednoduchého účetnictví a toto účetnictví vůbec nevede, hrozí pokuta 100 000 Kč. V případe neuschovávání účetních záznamů nebo nezveřejnění přehledu o majetku, hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. Přičemž stávající pokuty dle zákona 37a se nemění.

 • Zavedení přehledu o cash-flow

Pro obchodní společnosti, které spadají do střední nebo velké účetní jednotky nastává povinnost zavedení sestavování přehledu o peněžních tocích (cash-flow) a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Do konce roku 2015 byla tato činnost pouze dobrovolná. Od 1.1.2016 je již povinná.

 • Účetní závěrka pro širší okruh

Nově musí účetní závěrku zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku a to v případě účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví a přehled o majetku a závazcích. Toto platí například pro spolky zapsané v rejstříku spolků.
Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky je stanovena na nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky. Pro jednotky, které mají povinný audit, zůstává 30denní lhůta od schválení auditorem.

 • Změny prováděcích vyhlášek

Novela prováděcí vyhlášky pro podnikatele č 500/2002 Sb. byla novelizována vyhláškou č 250/2015 Sb. Zde jde především o zrušení kategorie zřizovacích výdajů, resp. o vypuštění zřizovacích výdajů z kategorie nehmotného majetku a přechodné ustanovení řešící postupné doodepsání zřizovacích výdajů evidovaných ve zdaňovacím období započatém v roce 2015.

Mikro účetní jednotky nebudou cenné papíry oceňovat reálnou hodnotou. Nákladem bude pořizovací cena cenného papíru bez ohledu na výši výnosu. Tato úprava se však týká pouze právnických osob.

 • Příspěvky na likvidaci solárních panelů

Novela zákona o rezervách upravuje tvorbu rezervy na likvidaci solárních panelů. Vznikla na základě problému s účtováním dílčích plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů uvedených na trh od 1.1. 2013.

Tvorba této rezervy nebude daňovým nákladem a dílčí platba příspěvku daňovým nákladem také nebude. Snížení základu daňe o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím zákona 23 odst. 3. písm. c) bodu 10. a následně se zvýší základ daně při rozpuštění této rezervy. Jedná se o odlišné řešení od roku 2014. Ale toto řešení je možno uplatnit již za období roku 2015. Možnost uplatnit daňový výdaj tvorbu rezerv je i u účetní jednotky využívající jednoduché účetnictví. Je ale nutné aby byla vedena prokazatelná evidence rezerv.

 • Tvorba rezerv na nakládání s elektroodpadem

Velkými změnami prošel i zákon o rezervách ve smyslu úpravy tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelu uvedených na trh do dne 1.1. 2013. Tvorba těchto rezerv zapříčiní snižování daňového základu dle zákona o daních z příjmů. Tvorba této rezervy umožňuje zohlednit jako rok 2014, tak rok 2015.

 • Změna zákona o auditorech

Změny proběhnou v náležitostech zprávy auditora. Konkrétně se změny týkají výroku o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví. Nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“. Auditor je také nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou součástí výroku auditora a auditor na ně upozornil, pokud je považuje za významné.

Dalším požadavkem je skutečnost, že většina členů výboru pro audit musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být alespoň jeden statutární auditor nebo osoba s účetní kvalifikací dle zákona 44 odst. 3 a 4. Dále musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté zkušenosti z povinného auditu nebo v oblasti účetnictví.

0 comments

Zpracování účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví.
Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

 • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
 • Vnitropodnikové účetnictví
 • Daňovou evidenci, která nahradila dříve používané tzv. jednoduché účetnictví

Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky.
 

Účetnictví v České republice

Účetní služby zpravidla zajišťují firmám podnikajícím na území České republiky externí účetní firmy. Jen velmi málo se setkáte s variantou, že firma zaměstná vlastní účetní. Důvodem je skutečnost, že pod vedení firemního účetnictví spadá příliš mnoho povinností vycházející z neustále se měnící obsáhlé legislativy České republiky.

–        Samotné vedení účetnictví
–        Vedení mezd
–        Zastupování na úřadech a kontrolách
–        Daňové poradenství
–        Právní poradenství
–        Manažerské účetnictví
–        Tvorba obchodních a pracovních smluv
–        Práce a skladování dokladů
…a to je jen stručný výčet toho, co by účetní měla zvládnout a navíc se vzdělávat a sledovat změny.

Proto firmy začínající podnikat v České republice volí specializovanou účetní firmu, které vše zařídí od „položení základního kamene“ firmy, přes nastavení systému účetnictví, implementaci účetního software až po přihlášení na příslušné úřady.

Najmout si účetní kancelář oproti zaměstnání účetní je také výhodnější z hlediska dlouhodobých nákladů.
 

Manažerské účetnictví (Reporting)

Pro správná ekonomická rozhodnutí a přehled ve financích vytváří účetní firmy výkazy, které zobrazují finanční situaci podniku.

Tyto výkazy jsou sestavovány také pro mateřské a dceřiné společnosti. Informace z těchto výkazů jsou využívány nejen vlastníky, ale také investory a různými finančními a burzovními institucemi.

Pokud tedy hodláte začít podnikat v České republice tak, že zde založíte dceřinou společnost, je třeba počítat s tím, že tyto reporty budete potřebovat.

Kompletní reporting i manažerské účetnictví zajišťují účetní firmy. Při výběru je třeba se soustředit na předchozí zkušenosti účetní kanceláře. Velikou výhodou je skutečnost, pokud je účetní firma zároveň také auditorskou firmou a má zkušenosti s mezinárodním zdaněním.

Co vše obsahuje manažerské účetnictví:

–        Rozvaha
–        Výkaz zisku a ztráty
–        Cash flow
–        Sestavování budgetů
–        Manažerské reporty
–        Analýza hospodaření společnosti
–        Individuální reporty pro mateřské a dceřiné společnosti
 

Mezinárodní zdanění

Součástí manažerského účetnictví je také dokonalá znalost mezinárodní daňové problematiky. Efektivní řízení daní České republiky a zahraničních daní je základem úspěšného podnikání v České republice.

Mezinárodní zdanění musí být vedeno tak, aby zajistilo co nejnižší daně z příjmu, zvýšení marží a rozvoj obchodní činnosti v souladu se zákonem. Tím vzniká spoustu otázek týkající se právních, účetních, daňových, personálních i kulturních otázek, jež vyžadují tým specialistů.

Náš tým pomáhá řídit rizika související se zajišťováním souladu s požadavky vašimi i legislativy a potencionálně zvýšit výnosy.

Řešíme:

–        Optimalizace daně z příjmu
–        Rozšíření podnikatelské činnosti v České republice
–        Příprava daňových přiznání, komunikace s úřady
–        Transakce z ČR a do ČR
–        Mezinárodní daňová prověrka, navrhování efektivní daňové strategie
–        Přeshraniční akvizice a fúze, due diligence, nastavení struktury, optimalizace financování a obchodu, výkazy
–        Optimalizace obchodního modelu, minimalizace daňové zátěže, plánování dodavatelských řetězců a duševního vlastnictví
 

Právní formy podnikání v České republice

V České republice jsou následující formy podnikání:

OSVČ – osoba podnikající na vlastní účet (živnostník, umělec .apod)

Sdružení podnikatelů
–        Sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných
–        Zájmové sdružení právnických osob (evropské hospodářské zájmové sdružení na úrovni EU)

Obchodní společnosti
–        V.o.s. – veřejná obchodní společnost – sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
–        K. s. – komanditní společnost – dva druhy společníků
–        S.r.o. – společnost s ručením omezeným – právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
–        A. s. – akciová společnost – je vedena právní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů (evropská akciová společnost na úrovni EU)

Družstvo – Sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze.

Nadace – neziskové organizace apod. – zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

0 comments

Jak mohou podnikat zahraniční osoby v České republice, jaké jsou možnosti, podmínky a povinnosti pro podnikání v České republice? Zásady a základní definice pojmů pro podnikání v České republice z pohledu zahraničních osob.

Podnikání v České republice je dnes pro cizince mnohem jednodušší než dříve a to díky členství v Evropské Unii. Pokud chce tedy cizinec podnikat v České republice, je důležité zda je ze země EU popřípadě Norska, Islandu, Švýcarska či Lichtenštejnska. Pro tyto cizince platí téměř stejné podmínky jako pro české osoby. Jestliže, cizinec pochází ze zemí mimo EU nebo výše jmenovaných, platí pro něj trošku odlišné podmínky.

Kdo je považován za zahraniční osobu?
Je to fyzická osoba s trvalým bydlištěm mimo ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo Českou republiku. Proto tyto osoby platí stejné podmínky pro podnikání v České republice, jako pro české osoby (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak).

 

Podnikání zahraničních osob podle živnostenského zákona

Cizinci ze zemí EU a přidružených zemí (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) mohou provozovat  živnost v České republice ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako tuzemská osoba.

Pro zřízení živnosti je nutné v případě fyzických osob splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Jedná se o dosažení hranice 18tého věku, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Živnost je možné ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě na území ČR.

K jaké činnosti si musí zřídit zahraniční osoba živnostenské oprávnění, stanoví §2 a 3 živnostenského zákona. Ne vždy se totiž jedná o živnost. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností nejsou například svobodná povolání  – např. advokáti, znalci, lékaři, zubaři, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Právě činnost pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nevyžaduje živnostenský list a proto bývá zahraničními osobami často využívána jako předmět podnikání. Jelikož uspíší zápis do obchodního rejstříku (vznik společnosti). Zahraniční osoba nemusí čekat na vydání živnostenského listu a může tak dříve zahájit podnikání v České republice. Později si pak zahraniční osoba může zřídit oprávnění, které bude potřebovat ke své činnosti.

Po splnění veškerých podmínek stanovených živnostenským zákonem vydá příslušný úřad živnostenské oprávnění.

Jako české osoby musí i zahraniční osoby dodržovat podmínky při provozování živnosti, které nařizuje živnostenský zákon. Jedna z nejdůležitějších je povinnost viditelně označit obchodní firmou, názvem, či jménem objekt, v němž je uvedeno místo podnikání.

 

Založení právnické osoby – majetková účast zahraniční osoby v české právnické osobě

Pro zahraniční osoby platí možnost založení české právnické osoby, podílet se na založení české právnické osoby, být členem v již založené společnosti nebo účastnit se jako společník v české společnosti.

Různé druhy těchto majetkových účastí zahraničních osob nejsou považovány za podnikání zahraničních osob, jelikož samotnou podnikatelskou činnost vykonává česká právnická osoba, která podniká na vlastní jméno a odpovědnost.

I při různých druzích majetkových účasti zahraničních osob a zakládání českých právnických osob, platí, že zahraniční osoby mají stejná práva a povinnosti tak jako české osoby. Jedná se o stejná pravidla, jako je tomu u samotné činnosti, která vykazuje znaky podnikání zahraniční osoby v České republice.

Výše majetkové účasti zahraniční osoby není nijak limitována. Zahraniční osoba může vlastnit i 100 % české právnické osoby.

Aby se mohla zahraniční osoba majetkově podílet v české právnické osobě, musí být právně způsobilá.

Způsobilost u fyzických osob: se právní způsobilost řídí právním řádem státu, kde má zahraniční osoba státní příslušnost. K založení české právnické osoby stačí, aby byla osoba způsobilá dle českého právního řádu.

Způsobilost u právnických osob: K tomu, aby se mohla zahraniční právnická osoba majetkově účastnit v české právnické osobě, musí být způsobilá mít práva a povinnosti. Tzv. její osobní statut se bude posuzovat podle, jak jsme již výše uvedli, právního řádu státu, dle kterého byla zahraniční právnická osoba založena. Na základě právní způsobilosti zahraniční právnické osoby podle cizího práva se pak přiznává povaha podnikatele i v České republice, má-li tuto povahu i v cizině.

Založení organizační složky podniku v ČR

Jednou z možných forem podnikání zahraničních osob na území České republiky je vytvoření organizační složky podniku.  Zřídit si organizační složku podniku v ČR mohou veškeré zahraniční osoby, která mají v cizím státě svůj podnik.

Organizační složka podniku je relativně stabilní útvar bez právní subjektivity, má ucelenou vnitřní organizaci, je účetně spjatý s podnikem a slouží provozování podnikání zahraniční osoby na území České republiky

Zahraniční osoba musí podat návrh na zápis organizační složky do obchodního rejstříku, pak může zahájit podnikání v České republice.  Oprávnění k podnikání pak vzniká dnem zápisu organizační složky do obchodního rejstříku.

Co je potřeba k návrhu pro zapsání organizační složky?

 • Výpis z obchodního či živnostenského rejstříku
 • Rozhodnutí svého statutárního orgánu o zřízení organizační složky
 • Rozhodnutí o jmenování vedoucího organizační složky podniku, který bude za organizační složku jednat.
0 comments

Vedení účetnictví je pro firmy a jejich majitele i manažery stále považováno za něco, co je obtěžuje zbytečným papírováním a nemá žádné hmatatelné výsledky kromě spousty dokladů a formulářů. Tuto nepříjemnou část podnikání se snaží vyřešit buď tím, že svěří zpracování účetnictví účetní firmě nebo si najmou na ŽL či pracovní poměr účetní.
Obě možnosti však mají svá rizika a to především ta skrytá.

Zpracování účetnictví účetní (zaměstnancem, živnostníkem)

Pokud hledáte účetní, kterou byste vzali do zaměstnaneckého poměru nebo na ŽL, ale ve vašem okolí se běžně nevyskytuje žádná osoba, která spolehlivě zvládá vedení účetnictví, pak bychom vám doporučili inzerát.
Pro začátek je dobré se porozhlédnout po inzerátech těch, kteří také hledají. Zpravidla vypadají asi takto.

Hledáme spolehlivou účetní…
Požadavky:

 • vysokoškolské /středoškolské vzdělání,
 • znalost podvojného účetnictví,
 • znalost mzdového účetnictví,
 • znalost daňové problematiky,
 • znalost základní právní problematiky,
 • znalost účetního softwaru, který firma používá,
 • schopnost neustále se přizpůsobovat legislativním změnám
 • časová flexibilita
 • anglický jazyk
 • minimálně 5 let praxe

 
Ano, toto by bylo ideální. Ovšem pro jednu osobu jsou tyto požadavky jen velmi těžko splnitelné. Pokud takovou osobu na inzerát přeci najdete, přejeme vám, abyste jí našli na pracovním portále nikoli na seznamovacím.
Při najmutí účetní interně je také třeba počítat nejen se mzdovými náklady, ale také s náklady spojenými s nekončícím školením, pracovními pomůckami (PC, nábytek…) a případným daňovým poradenstvím.

Účetní kancelář a účetní služby

Spolehnout se na účetní kancelář je další možností, jak se postarat o zpracování účetnictví. Při výběru takové účetní firmy je ale nutné být obezřetný stejně jako při výběru interní účetní na zaměstnanecký poměr.

Zde je několik vodítek, jak si seriózní účetní firmu vybrat:

1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O ÚČETNICVÍ – Účetní poradenství a poskytování účetních služeb je vázáno dodržováním zákona o účetnictví. Proto volte tu firmu, která na dodržování tohoto zákona trvá. Předejdete tím problémům nejen s finančním úřadem a dalšími státními institucemi, ale hlavně neztratíte kontrolu nad financemi svého podniku.

2. REFERENCE – Řekněte si o kontakty na firmy, kterým daná účetní kancelář účetnictví již zpracovává, a nebojte se zavolat si o referenci.

3. OBOROVÉ ZKUŠENOSTI – Ptejte se, zda má daná účetní firma zkušenosti s oborem, ve kterém podnikáte. Myslete na to, že každý obor podnikání má svá účetní specifika.

4. POJIŠTĚNÍ – Ověřte si, že váš nový poskytovatel účetních služeb je pojištěn a vyžadujte vždy předávací protokoly.

Mějte také na paměti, že je třeba své účetní firmě sdělit i informace, které mohou být pro vás choulostivé, jinak vám není možno zaručit čisté a bezpečné vedení účetnictví. Důležitá je tudíž diskrétnost účetní firmy a vzájemná důvěra a spolupráce nejen při sdělování důležitých informací ale také při předávání účetních dokladů.

Potřebujete poradit, jaký způsob vedení účetnictví zvolit?

Napište nám o nezávaznou schůzku
0 comments

Rozhodli jste se usnadnit si podnikání a přejít na účetní program? Nebo vám současný ekonomický software nevyhovuje a chcete ho změnit? Už vám někdo prozradil, že implementace účetního software může trvat i několik let a že vás čekají nemilé a zdlouhavé potíže, pokud zvolíte špatný účetní program?

Kritéria pro volbu správného účetního programu

Rozhodujícím faktorem pro volbu programu na účetnictví by měla být především funkčnost ve vztahu k velikosti firmy i právní formy, nikoli cena. Rozhodně se také nespoléhejte na recenze na internetu nebo na doporučení jiných firem. Každá firma a každý uživatel má jiné potřeby, a proto je nutné řídit při výběru programu na účetnictví vlastními požadavky a potřebami. Recenze na internetu zase nedokážou zcela postihnout dlouhodobé využití programu v praxi jako je servis, pravidelný upgrade, implementace na novou legislativu nebo přechod z jednoho účetního software na druhý.

Reklamy na účetní software dokážou ledasco zakrýt a články na internetu o konkrétních programech bývají obvykle reklamními PR články nebo obecnými články, které nemůžou zohlednit konkrétní podnikatelský subjekt, a tedy vhodnost účetního programu.

Nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem, jak vybrat ekonomický software a vyhnout se trablům při jeho implementaci, je poradit se s nezávislými odborníky. Ideálním nezávislým odborníkem je účetní firma, která má zkušenosti nejen se zpracováním účetnictví, ale ve své praxi se běžně setkává s několika účetními programy prostřednictvím svých klientů.

Účetní firma také dokáže přesně zhodnotit…

Firemní kritéria:

 • právní forma podnikání a zaměření firmy
 • povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci
 • plátce či neplátce DPH
 • velikost firmy (živnostník, střední firma, velký výrobní podnik, apod.)
 • rozsah účetnictví (rozdělení účetnictví na vnitrofiremní jednotky, omezený rozsah pouze na určitou část účetnictví, např. mzdová agenda, apod.)
 • jaké moduly budete pro zpracování účetnictví potřebovat

 

Uživatelská a technická kritéria

 • uživatelské prostředí a systém nápověd
 • počet licencí (pro jedno PC nebo větší počet)
 • provoz na jednotlivých počítačích nebo v síti
 • podporovaný operační systém a požadavky na hardware
 • Cena programu

 

Dále je třeba myslet na to, že zakoupením účetního programu celý proces nekončí, ale teprve začíná.  Je třeba nastavit účetní osnovu, automatické účtování, strukturu manažerského účetnictví a další náležitosti přesně na míru vaší firmě i oboru podnikání. Na což je účetní firma také ideálním odborníkem pro implementaci účetního programu.

Toto všechno vám prodejci ekonomického software nezajistí a vám hrozí ztráta drahocenného času i riziko špatného nastavení systému.

Napište nám a my vám ušetříme čas, starosti i budoucí náklady.

Obraťte se na nás
0 comments

S počátkem roku 2014 přinesli naši zákonodárci několik novinek, které se dotknou nás všech a to nejen občanů jako takových, ale také firem, přestože tou největší novinkou je především občanský zákoník. Jedná se skutečně o každodenní situace, kdy se svými zákazníky budete muset řešit např. záruku na zboží a reklamaci.

Na začátku byla smlouva…

…a na konci může být poměrně velký problém, protože zorientovat se ve všech změnách, které nový občanský zákoník uvedl v platnost, je pro majitele firem tvrdý oříšek, který nevyřeší ani tím, že si nový zákoník budou číst před spaním.  Čtením nového NOZ ovšem zaručeně vyřeší oříšek zvaný nespavost.

 

Pomůže právní poradna

S novým zákoníkem přichází méně přísná pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku. Právní jednání už nemusí splňovat přísné formální požadavky. Pokud vám zákonná úprava smlouvy nevyhovuje, můžete se jí pouze inspirovat a upravit znění smlouvy podle sebe. Vymezení práv a povinností je čistě na vás a protistraně.

Proto si nechte poradit od zkušeného právníka, který smlouvu připraví tak, aby vám vyhovovala a počítala se všemi možnými variantami.

Požádat o právní radu

 

Úprava zadávání veřejných zakázek pro rok 2014

K 1.1.2014 vstoupí v účinnost zákonné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. Cílem tohoto opatření je zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek při zachování zásady transparentnosti otevřenosti a zákonitosti.

Co se zjednoduší?

–        V případě zadávání zakázek malého rozsahu se zvyšují limity pro zakázky na dodávky a služby. Zadavatelé nyní budou moci postupovat mimo režim zákona, pokud se jedná o zakázky v hodnotě do 2 mil. Kč a do 6 mil. Kč. Nicméně je třeba mít na paměti, že při nakládání s veřejnými prostředky je třeba dodržovat základní zásady pro zadávání veřejných zakázek.

–        Novela také mění způsob zadávání nového nebo opakovaného zadávání veřejné zakázky pro případy, že zadavatel obdržel nebo mu zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

Díky této novele o zadávání veřejných zakázek se pro stranu zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu mnohé usnadní.

Pokud poptáváte služby s garancí správnosti výběrového řízení, přijďte se nezávazně poradit do naší kanceláře.

0 comments

Mzdová agenda a personalistika jsou náročné obory. Správné vedení mezd vyžaduje znalost více zákonů, sledování neustálých novinek a léta praxe. Vedení mezd není jen o výpočtu, evidenci či vyplácení mezd, ale také o dalších starostech a povinnostech – častá komunikace s úřady, práce s citlivými daty, které je potřeba zabezpečit, dodržování termínů.

Čas, kdy si tyto veškeré firemní procesy zajišťovaly firmy samy,  je již dávno pryč. V dnešní době je využíváno moderních nástrojů řízení společností a jednou z nich je i mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd. Ve světě má tento systém neustále se zvyšující tendenci. I na našem trhu se přizpůsobila nabídka poptávce a slovo mzdový outsourcing je běžně užíváno a uváděno do praxe.

Mzdová agenda je typickým příkladem provozní aktivity, jejíž zlepšování a zdokonalování nepřinese vaši firmě žádný nový zisk, přesto je to agenda velmi náročná na bezchybnost, přesnost a časté kontroly.

Doposud mzdový outsourcing využívaly především velké firmy, ale v dnešní době plynou výhody i středním a malým společnostem .

 

Hlavní výhody mzdového outsourcingu

1. Ušetří vám čas

Několikrát do roka probíhají změny související se zpracováním mezd.  Veškeré tyto změny  za vás sleduje a aplikuje do praxe externí firma.

2. Snížení nákladů

Mzdy, personalistika a veškerá agenda s tímto spojená je realizována  vaši dodavatelskou firmou. Ta si na vlastní náklady školí personál, nakupuje software, sleduje novinky z oboru, komunikuje za vás s úřady atd. Vy takto ušetřené peníze můžete investovat do oblasti, které vám zvyšuje ziskovost. A to kvalitní zpracování mezd rozhodně není.

3. Přenesení rizika

Firma, se kterou jste uzavřeli smlouvu o externím vedení mezd, ručí za svou odvedenou práci. Tudíž zodpovědnost se přenáší na vašeho dodavatele mzdového outsourcingu.

4. Vše od jedné firmy

Jedna firma vám kompletně zpracuje mzdy a personalistiku, přihlásí a odhlásí vás na potřebných úřadech, vyplatí mzdy, archivuje citlivá data. Zkrátka vám zajistí kompletní služby, kterou jsou spojeny s touto problematikou.

Pokud ještě váháte, zda si nechat zpracovat mzdy externě nebo se jimi zabývat prostřednictvím interních zdrojů…

Napište nám

…A my vám vypočítáme, kolik ušetříte na nákladech.

0 comments

Většina firem spoléhá na to, že kontrola finančního úřadu se ho z důvodu malé pravděpodobnosti nedotkne. A pokud se daňová kontrola ohlásí, tak rychle vyhledají odborníka a nechají si vedení účetnictví zkontrolovat a opravit. Případně si nechají provézt finanční kontrolu nebo finanční audit, když se jedná o větší firmu, a podají dodatečné daňové přiznání.

Taková oprava účetnictví je však zpravidla více nákladná než kdyby firma svěřila zpracování účetnictví do rukou odborníka rovnou. Což si majitelé a manažeři firem uvědomí až v okamžiku, kdy na ně finanční kontrola přijde.

 

Smrt vyděšením

Z toho, co je uvedeno výše, je zřejmé, že pro firmu je výhodnější nespoléhat se, že na ni daňová kontrola nepřijde. Je třeba vědět, že chybné vedení účetnictví má za následek nejen byrokratické komplikace a náklady spojené s opravami a sankcemi, ale také silné nervové vypětí jak pro majitele firmy a jeho blízké, tak pro zaměstnance. V důsledku čehož se sníží výkon celé firmy.  A taková rizika za to opravdu nestojí nikomu.

Navíc je třeba si uvědomit, že účetnictví není zpracováváno jen kvůli kontrole finančního úřadu, ale také je důležité pro samotnou firmu, společníky a akcionáře. V zájmu každého majitele firmy i dobrého manažera je mít neustále přehled, v jaké finanční situaci se podnik nachází. Jaké vykazuje výsledky hospodaření a jakým směrem by se měla firma odebírat.

Proto je nutné, aby každý zvážil, jaký způsob zpracování účetnictví zvolit a zda se mu vyplatí hazardovat při výběru účetní firmy.

 

Vedení účetnictví účetní firmou v praxi

Skutečností bohužel zůstává, že ne každá účetní firma při svojí práci dodržuje zákon o účetnictví. Proto se některé firmy a podnikatelé zdráhají svěřit vedení účetnictví účetní firmě. Obzvláště pokud mají špatné zkušenosti právě po finanční kontrole nebo i z běžné praxe, kdy účetní zmizí i s doklady nebo majitel firmy zjistí, že firma není v takovém zisku, v jakém si myslel.

U účetních firem je to stejné jako u podnikatelů. Někdo je při podnikání poctivý, jiný není. Ovšem zde je třeba si být navíc vědom toho, že chybné vedení účetnictví může znamenat také konec s podnikáním firmy.

Nejlepším způsobem, jak si vybrat spolehlivou účetní firmu, je požádat o kontakt na účetní jednotky, kterým firma vede účetnictví a zjistit si reference.

Dobrým způsobem, jak si průběžně ověřit zdravé vedení účetnictví, je kontrola účetnictví i u jiného odborníka (opět ověřeného) alespoň 1x ročně. A to pro jistotu, že je účetnictví v pořádku.

 

Účetní firma musí počítat se specifiky vašeho oboru podnikání

Každý obor podnikání má svá specifika. Pokud podnikáte např. ve stavebnictví, je nutné, aby si firma, které svěříte vedení účetnictví, dokázala poradit třeba se zaúčtováním nedokončené výroby.

Podívejte se na specifika svého oboru podnikání

Dalším častým praktickým problémem bývá také neprovádění tzv. čištění salda. To znamená, že účetní firma neprovádí dokladovou inventarizaci a dochází k nepořádku v dokladech a ke ztrátě kontroly nad přehledností ve financích i celém účetnictví.

Znalost všech specifik vedení účetnictví a to nejen obecných, ale také oborových, jsou základem pro správné a bezpečné zpracování účetnictví. Jedině tak máte jistotu, že se při finanční kontrole nemusíte stresovat a že zcela kontrolujete firmu a její finance.

A jedna důležitá rada na závěr: Jako klient účetní firmy si nechte vše předávat předávacím protokolem podepsaným oběma stranami. Kvalitní účetní firma s tím nebude mít problém a vy budete mít jistotu, že je vše zpracováno se zárukou. 

Zastihla vás finanční kontrolo nebo se obáváte, zda máte vše v pořádku? Obraťte se na nás a nechte si nezávazně poradit, jaký postup zvolit.

Kontaktujte nás
GermanEnglish