Tag: občanský zákoník 2014

0 comments

S počátkem roku 2014 přinesli naši zákonodárci několik novinek, které se dotknou nás všech a to nejen občanů jako takových, ale také firem, přestože tou největší novinkou je především občanský zákoník. Jedná se skutečně o každodenní situace, kdy se svými zákazníky budete muset řešit např. záruku na zboží a reklamaci.

Na začátku byla smlouva…

…a na konci může být poměrně velký problém, protože zorientovat se ve všech změnách, které nový občanský zákoník uvedl v platnost, je pro majitele firem tvrdý oříšek, který nevyřeší ani tím, že si nový zákoník budou číst před spaním.  Čtením nového NOZ ovšem zaručeně vyřeší oříšek zvaný nespavost.

 

Pomůže právní poradna

S novým zákoníkem přichází méně přísná pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku. Právní jednání už nemusí splňovat přísné formální požadavky. Pokud vám zákonná úprava smlouvy nevyhovuje, můžete se jí pouze inspirovat a upravit znění smlouvy podle sebe. Vymezení práv a povinností je čistě na vás a protistraně.

Proto si nechte poradit od zkušeného právníka, který smlouvu připraví tak, aby vám vyhovovala a počítala se všemi možnými variantami.

Požádat o právní radu

 

Úprava zadávání veřejných zakázek pro rok 2014

K 1.1.2014 vstoupí v účinnost zákonné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. Cílem tohoto opatření je zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek při zachování zásady transparentnosti otevřenosti a zákonitosti.

Co se zjednoduší?

–        V případě zadávání zakázek malého rozsahu se zvyšují limity pro zakázky na dodávky a služby. Zadavatelé nyní budou moci postupovat mimo režim zákona, pokud se jedná o zakázky v hodnotě do 2 mil. Kč a do 6 mil. Kč. Nicméně je třeba mít na paměti, že při nakládání s veřejnými prostředky je třeba dodržovat základní zásady pro zadávání veřejných zakázek.

–        Novela také mění způsob zadávání nového nebo opakovaného zadávání veřejné zakázky pro případy, že zadavatel obdržel nebo mu zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

Díky této novele o zadávání veřejných zakázek se pro stranu zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu mnohé usnadní.

Pokud poptáváte služby s garancí správnosti výběrového řízení, přijďte se nezávazně poradit do naší kanceláře.

0 comments

Během svých podnikatelských aktivit a neustále se měnící dobou je běžné, že nejeden podnikatel dospěje k názoru, že bude výhodnější podnikání ukončit. Pokud vlastní obchodní společnost, tak jak při jejím založení, musí i při jejím ukončení postupovat dle platných právních přepisů. V tomto případě konkrétně dle §68 obchodního zákoníku, který upravuje zánik a zrušení obchodní společnosti.

Jak probíhá zánik a zrušení společnosti?

Aby mohlo dojít k zániku společnosti, musí nejdříve dojít ke zrušení společnosti. Poté obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zrušení obchodní společnosti s likvidací

§ 70 obchodního zákoníku upravuje zrušení obchodní společnosti s likvidací. Společnosti se ruší likvidací, pokud nemají věcné, právní ani ekonomické pokračování. Aby mohla obchodní společnost zaniknout, musí nejdříve ukončit svou hospodářskou činnost, vypořádat své závazky a pohledávku vůči obchodním partnerům. Teprve poté mohou být vypořádáni společníci. Pojem likvidace obchodní společnosti znamená ukončení vztahu mezi společníkem a samotnou společností.

Ke dni, ke kterému je společnost zrušena, vstupuje do likvidace. Tento vstup se zapisuje do obchodního rejstříku a musí se provést mimořádná účetní závěrka ke dni zrušení obchodní společnosti. A také je nutné sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Během období kdy, je společnost v likvidaci, se používá název společnosti a dovětek „v likvidaci“. Zánik společnosti se stane až výmazem z obchodního rejstříku. O tento výmaz musí likvidátor společnosti požádat do 30ti dnů od ukončení likvidace společnosti. K výmazu společnosti je nutné doložit písemný souhlas příslušného správce daně.

Konečnou účetní závěrku sestavuje společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Nejpozději do konce následujícího měsíce, musí společnost podat daňové přiznání k dani z příjmu za předešlou část zdaňovacího období. Podíl společníků na likvidačním zůstatku pak musí být zdaněn srážkovou daní.

 

Zrušení obchodní společnosti bez likvidace

Zánik společnosti bez likvidace se děje v případě kdy přechází její jmění na právního nástupce. V praxi to bývá většinou převod jmění na společníka, fúze, rozdělení společnosti.

Potřebujete poradit při rušení nebo likvidaci vaší společnosti? Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku a my vám poradíme.

Kontaktujte nás
GermanEnglish