Tag: 2016

0 comments

 

Vrací se jednoduché účetnictví a mění se účetní jednotky.

Evropská rada navrhla opatření k odstranění byrokracie a zdokonalení regulačního rámce pro malé a střední obchodní společnosti. Na svém zasedání v roce 2011 vyzvala k tomu, aby byla na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států snížena celková regulační zátěž. A to především pro střední a malé podniky. Nově vydaná směrnice ukládá mimo jiné členským státům, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. července 2015. Uvedená směrnice  s tím, že předpisy se poprvé použijí na účetní závěrky sestavené za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016. Tato směrnice by se měla projevit ve vedení účetnictví mnoha firem.

Možnost vedení zjednodušeného účetnictví

Zjednodušené účetnictví jen pro vybrané účetní jednotky.
Přestože uvedená směrnice dovoluje mikro účetním jednotkám vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a současně povoluje nevykazovat náklady a příjmy příštích období a výdaje a výnosy příštích období, naše novela zákona o účetnictví toto prozatím akceptovat nebude. Novela zákona o účetnictví nově kategorizuje účetní jednotky. Jedná se o mikro, malé, střední a velké podniky. Podle důvodové zprávy k novele se nepředpokládá, že by takové zjednodušení přineslo snížení administrativní zátěže účetním jednotkám, spíše by snížilo kvalitu a přehlednost účetnictví. V České republice budou účetní jednotky (s výjimkou obchodních společností) vést zjednodušené účetnictví podle stávající národní úpravy – viz § 9 a 13a zákona o účetnictví.

Stávající znění § 9 odst. 3 a 4 zákona o účetnictví

(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek,
b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních, anebo jiných potřeb svých členů,
c) příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel,
d) ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.
(4) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až l) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.

Možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu budou mít od roku 2016 pouze příspěvkové organizace, o kterých tak rozhodl jejich zřizovatel (ruší se podmínka, kdy příspěvkové organizace, pokud jsou konsolidovanými jednotkami, mají povinnost vést účetnictví v plném rozsahu) a malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, přitom se musí jednat o jednotky vyjmenované v odstavci následujícím (odstavec 4), které jsou současně právnickými osobami. Stávající okruh účetních jednotek je přitom rozšířen o sociální družstva (institut zavedený zákonem o obchodních korporacích). Může tak existovat sociální družstvo, které nebylo založeno ani zřízeno za účelem podnikání; toto družstvo by mělo účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Navržené znění ustanovení § 9 odst. 3 a 4:
V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:
(3) Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud dále není stanoveno jinak, může účetní jednotka, pokud
a) tak u příspěvkové organizace rozhodne její zřizovatel, nebo
b) je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
(4) Z účetních jednotek podle odstavce 3 písm. b), které jsou účetními jednotkami podle § 1 odst. 2 písm. a) a b), může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ta účetní jednotka, která je
a) spolkem, pobočným spolkem,
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou
organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
d) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
e) honebním společenstvem,
f) obecně prospěšnou společností,
g) nadačním fondem,
h) ústavem,
i) společenstvím vlastníků jednotek, nebo
j) bytovým a sociálním družstvem

 

0 comments

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb, která získala na účinnosti k 1.1.2016 mění zákon o daních z příjmu, zákon o rezervách a zákon o auditorech.

Novela zákona o účetnictví 2016

  • Vrací se jednoduché účetnictví

V jednoduchém účetnictví se nebude účtovat o výnosech a nákladech, ale o příjmech a výdajích. Účtovat se také bude o majetku a závazcích. Tento způsob vedení účetnictví bude ale umožněn pouze některým účetním jednotkám jakými jsou např. spolky, církve a další, kteří splňují následující kritéria:

– hodnota majetku účetní jednotky je do 3 mil. Kč.

– účetní jednotka není plátce DPH

– příjmy účetní jednotky nepřesáhly 3 mil. Kč.

Co se týče OSVČ, na ty se možnost využívat jednoduché účetnictví nevztahuje. Mohou ale nadále využívat daňovou evidenci nebo vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Se zavedením jednoduchého účetnictví se zavádí i sankce. Pokud se účetní jednotka uvázala k vedení jednoduchého účetnictví a toto účetnictví vůbec nevede, hrozí pokuta 100 000 Kč. V případe neuschovávání účetních záznamů nebo nezveřejnění přehledu o majetku, hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. Přičemž stávající pokuty dle zákona 37a se nemění.

  • Zavedení přehledu o cash-flow

Pro obchodní společnosti, které spadají do střední nebo velké účetní jednotky nastává povinnost zavedení sestavování přehledu o peněžních tocích (cash-flow) a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Do konce roku 2015 byla tato činnost pouze dobrovolná. Od 1.1.2016 je již povinná.

  • Účetní závěrka pro širší okruh

Nově musí účetní závěrku zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli rejstříku a to v případě účetních jednotek vedoucích jednoduché účetnictví a přehled o majetku a závazcích. Toto platí například pro spolky zapsané v rejstříku spolků.
Lhůta pro zveřejnění účetní závěrky je stanovena na nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované závěrky. Pro jednotky, které mají povinný audit, zůstává 30denní lhůta od schválení auditorem.

  • Změny prováděcích vyhlášek

Novela prováděcí vyhlášky pro podnikatele č 500/2002 Sb. byla novelizována vyhláškou č 250/2015 Sb. Zde jde především o zrušení kategorie zřizovacích výdajů, resp. o vypuštění zřizovacích výdajů z kategorie nehmotného majetku a přechodné ustanovení řešící postupné doodepsání zřizovacích výdajů evidovaných ve zdaňovacím období započatém v roce 2015.

Mikro účetní jednotky nebudou cenné papíry oceňovat reálnou hodnotou. Nákladem bude pořizovací cena cenného papíru bez ohledu na výši výnosu. Tato úprava se však týká pouze právnických osob.

  • Příspěvky na likvidaci solárních panelů

Novela zákona o rezervách upravuje tvorbu rezervy na likvidaci solárních panelů. Vznikla na základě problému s účtováním dílčích plateb příspěvků na likvidaci solárních panelů uvedených na trh od 1.1. 2013.

Tvorba této rezervy nebude daňovým nákladem a dílčí platba příspěvku daňovým nákladem také nebude. Snížení základu daňe o vytvořenou rezervu bude provedeno prostřednictvím zákona 23 odst. 3. písm. c) bodu 10. a následně se zvýší základ daně při rozpuštění této rezervy. Jedná se o odlišné řešení od roku 2014. Ale toto řešení je možno uplatnit již za období roku 2015. Možnost uplatnit daňový výdaj tvorbu rezerv je i u účetní jednotky využívající jednoduché účetnictví. Je ale nutné aby byla vedena prokazatelná evidence rezerv.

  • Tvorba rezerv na nakládání s elektroodpadem

Velkými změnami prošel i zákon o rezervách ve smyslu úpravy tvorby rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelu uvedených na trh do dne 1.1. 2013. Tvorba těchto rezerv zapříčiní snižování daňového základu dle zákona o daních z příjmů. Tvorba této rezervy umožňuje zohlednit jako rok 2014, tak rok 2015.

  • Změna zákona o auditorech

Změny proběhnou v náležitostech zprávy auditora. Konkrétně se změny týkají výroku o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví. Nově vyjadřuje soulad s „právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena“. Auditor je také nově povinen popsat i skutečnosti, které nejsou součástí výroku auditora a auditor na ně upozornil, pokud je považuje za významné.

Dalším požadavkem je skutečnost, že většina členů výboru pro audit musí být odborně způsobilá a členem výboru pro audit musí být alespoň jeden statutární auditor nebo osoba s účetní kvalifikací dle zákona 44 odst. 3 a 4. Dále musí mít většina členu výboru pro audit nejméně tříleté zkušenosti z povinného auditu nebo v oblasti účetnictví.

GermanEnglish