Omezení možnosti výplaty podílů zisku – 2016

0 comments

Omezení možnosti výplaty podílů na zisku

Zákon v § 28 odst. 7 výslovně zakazuje výplaty podílů na zisku účetním jednotkám, které mají v aktivech rozvahy vykázané náklady na výzkum a vývoj, pokud disponibilní zdroje ve vlastním kapitálu budou nižší než neodepsaná část nákladů na výzkum a vývoj. V dlouhodobém majetku účetní jednotka eviduje náklady na výzkum a vývoj, pokud je nakoupila nebo vytvořila za účelem obchodování.
Shrnutí zjednodušení a výjimek pro mikro a malé účetní jednotky

Odchylky v sestavení účetní závěrky stanoví prováděcí vyhlášky. Přímo ze zákona plyne:
– mikro a malé jednotky nesestavují přehled o změnách vlastního kapitálu a cash flow (§ 18 odst. 2)
– mikro a malé jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (§ 21a odst. 9), zveřejňovat tedy budou pouze rozvahu a přílohu.
– mikro a malé účetní jednotky budou mít možnost sestavovat přílohu „okleštěnou“ od některých údajů, které povinně uvádí velké účetní jednotky.

Rozsah tohoto „zmenšení“ je ale v kompetenci prováděcí vyhlášky (§ 18 odst. 6)
– mikro a malé účetní jednotky nebudou používat ocenění reálnou hodnotou (§ 27 odst. 7)
– mikro a malé účetní jednotky budou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu (§ 18 odst. 5)
– mikro a malé účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu nesestavují a nezveřejňují výroční zprávu (§ 20 a 1b)
– střední, malé a mikro účetní jednotky jsou osvobozeny od povinností vykazování nefinančních informací ve výroční zprávě (§ 21 odst. 3)

Zpráva o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí zemi

Zavedení zprávy o platbách ústředním, regionálním nebo místním orgánům členských států nebo třetích zemí a to pro velké účetní jednotky těžebního průmyslu ((tedy vykonávání činnosti související s průzkumem, vyhledáváním, objevováním, rozvojem a těžbou ložisek nerostů, ropy a zásob zemního plynu) a těžby dřeva v původních lesích. Ve zprávě není třeba zohledňovat platby (postupné spolu související, či jednorázové), pokud nepřesahují 100 000 EUR v přepočtu. Jedná se o platby jednotlým orgánům státní správy členského státu nebo třetí země a to v členění podle orgánů a podle druhů plateb (naturální plnění, licenční poplatek, daň, podíl na zisku apod.) Zpráva o platbách se bude předkládat a zveřejňovat spolu s účetní závěrkou. Pokud účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, bude sestavovat i konsolidovanou zprávu o platbách. V zákonu se jedná o nová ustanovení § 32a až 32c.
Změny v sankcích

Se zavedením jednoduchého účetnictví se do § 37 promítají sankce za porušení podmínek vedení jednoduchého účetnictví a pro účetní jednotky sestavující zprávu o platbách. Konstrukce sankcí je obdobná jako u ostatních účetních jednotek.
Terminologické změny – ZÚ nepřebírá pojem „dluh“, naopak zůstává u původního pojmu závazek.

Spojená novela zákona o daních z příjmů a o rezervách

– daňově účinným nákladem bude nově také nabývací hodnota cenného papíru při jeho prodeji a to u mikro účetních jednotek – právnických osob. Toto neplatí pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou (viz přechodné ustanovení zákona o účetnictví)

– v návaznosti na zrušení zřizovacích výdajů se z ustanovení § 32a také vyřazují zřizovací výdaje, taktéž jejich doba odpisování. Pokud však došlo ke vzniku zřizovacích výdajů před nabytím účinnosti zákona, bude se ohledně jejich odpisování postupovat podle zákona platného do konce roku 2015.

tvorbu rezerv je možné využít i v jednoduchém účetnictví, pokud současně u poplatníka existuje prokazatelná evidence těchto rezerv.

Share This:
GermanEnglish