Novela zákona o účetnictví 2016

0 comments

 

Vrací se jednoduché účetnictví a mění se účetní jednotky.

Evropská rada navrhla opatření k odstranění byrokracie a zdokonalení regulačního rámce pro malé a střední obchodní společnosti. Na svém zasedání v roce 2011 vyzvala k tomu, aby byla na úrovni Evropské unie i na úrovni členských států snížena celková regulační zátěž. A to především pro střední a malé podniky. Nově vydaná směrnice ukládá mimo jiné členským státům, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. července 2015. Uvedená směrnice  s tím, že předpisy se poprvé použijí na účetní závěrky sestavené za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016. Tato směrnice by se měla projevit ve vedení účetnictví mnoha firem.

Možnost vedení zjednodušeného účetnictví

Zjednodušené účetnictví jen pro vybrané účetní jednotky.
Přestože uvedená směrnice dovoluje mikro účetním jednotkám vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a současně povoluje nevykazovat náklady a příjmy příštích období a výdaje a výnosy příštích období, naše novela zákona o účetnictví toto prozatím akceptovat nebude. Novela zákona o účetnictví nově kategorizuje účetní jednotky. Jedná se o mikro, malé, střední a velké podniky. Podle důvodové zprávy k novele se nepředpokládá, že by takové zjednodušení přineslo snížení administrativní zátěže účetním jednotkám, spíše by snížilo kvalitu a přehlednost účetnictví. V České republice budou účetní jednotky (s výjimkou obchodních společností) vést zjednodušené účetnictví podle stávající národní úpravy – viz § 9 a 13a zákona o účetnictví.

Stávající znění § 9 odst. 3 a 4 zákona o účetnictví

(3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek,
b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních, anebo jiných potřeb svých členů,
c) příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel,
d) ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon.
(4) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. d) až l) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.

Možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu budou mít od roku 2016 pouze příspěvkové organizace, o kterých tak rozhodl jejich zřizovatel (ruší se podmínka, kdy příspěvkové organizace, pokud jsou konsolidovanými jednotkami, mají povinnost vést účetnictví v plném rozsahu) a malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, přitom se musí jednat o jednotky vyjmenované v odstavci následujícím (odstavec 4), které jsou současně právnickými osobami. Stávající okruh účetních jednotek je přitom rozšířen o sociální družstva (institut zavedený zákonem o obchodních korporacích). Může tak existovat sociální družstvo, které nebylo založeno ani zřízeno za účelem podnikání; toto družstvo by mělo účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Navržené znění ustanovení § 9 odst. 3 a 4:
V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:
(3) Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud dále není stanoveno jinak, může účetní jednotka, pokud
a) tak u příspěvkové organizace rozhodne její zřizovatel, nebo
b) je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
(4) Z účetních jednotek podle odstavce 3 písm. b), které jsou účetními jednotkami podle § 1 odst. 2 písm. a) a b), může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ta účetní jednotka, která je
a) spolkem, pobočným spolkem,
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou
organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
d) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
e) honebním společenstvem,
f) obecně prospěšnou společností,
g) nadačním fondem,
h) ústavem,
i) společenstvím vlastníků jednotek, nebo
j) bytovým a sociálním družstvem

 

Share This:
GermanEnglish