Daňové poradenství – zodpovědnost

0 comments

Pokud máte uzavřenou smlouvu o daňovém poradenství se společností oprávněnou provádět daňové poradenství, nese veškerou odpovědnost právě tato společnost.

Pokud je daňový poradce zaměstnancem, jedná jménem a na účet zaměstnavatele a odpovídá tak za škodu pouze vůči svému zaměstnavateli na základě ustanovení zákoníku práce. V případě, že tedy dojde ke způsobení škody klientovi, lze uplatnit regresní nárok na náhradu škody vůči zaměstnanci v pracovně právním vztahu, ale pouze do výše stanovené zákoníkem práce.

Z toho vyplývá, že právnická osoba je povinna poskytovat daňové poradenství na základě smlouvy s klientem, odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobila právnická osoba nebo její zaměstnanec.

V případě, že právnická osoba prokáže, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, je možné právnickou osobu odpovědnosti zprostit.
Každá společnost evidované v seznamu právnických osob Komory daňových poradců má povinnost být pojištěna pro odpovědnost za škodu vyplývající z daňového poradenství. Případná škoda tedy bude uhrazena z pojistky a v případě zaměstnance společnosti, může společnost po daňovém poradci požadovat náhradu škody do dvýše limitu 4,5 násobku jeho výdělku.

Výše uvedená odpovědnost daňového poradce v pracovněprávním vztahu platí i pro případ, kdy do smluvního vztahu s klientem vstupuje společnost, ale plnou moc pro zastupování před správcem daně klient udělí přímo daňovému poradci – zaměstnanci této společnosti.

Je však nutné zdůraznit, že klient společnosti nesmí mít v žádné fázi daňového poradenství pochybnosti, že se jedná o tento právní vztah. Proto by měla jak společnost při vstupu do smluvního vztahu s klientem, tak daňový poradce v průběhu poskytování daňového poradenství jménem společnosti vždy klientovi zdůrazňovat, že daňový poradce jedná jako zaměstnanec společnosti.

V případě mandátního vztahu nese opět odpovědnost za škodu přímo společnost, která rovněž může uplatnit regresní nárok na náhradu škody a to v celé její výši.

Kdo je oprávněným daňovým poradce ve společnosti

Oprávněnou osobou není pouze zaměstnanec nebo společní, ale všechny osoby, jejichž pomocí právnická osoba daňové poradenství vykonává. Je možné, aby to byl také externí spolupracovník, což v případě menších účetních firem bývá poměrně častým jevem.

V případě, že si nejste jisti, jestli daná právnická nebo fyzická osoba je oprávněným daňovým poradcem, Komora daňových poradců eviduje právnické osoby ve zvláštním seznamu, který je veřejně k nahlédnutí na internetu.

Právnická osoba po zaevidování do seznamu obdrží osvědčení o evidenci, které je povinna umístit v místě podnikání. Tato právnická osoba nemá žádné číslo osvědčení a její evidence v seznamu je dostatečným důkazem o oprávnění vykonávat profesi daňového poradce.

Share This:
GermanEnglish