Category: Nezařazené

0 comments

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání“).

– 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví
– 402 Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka
– 403 Inventarizační rozdíly
– 404 Kursové rozdíly
– 405 Deriváty
– 406 Cenné papíry, podíly a směnky
– 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
– 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
– 409 Dlouhodobý majetek
– 410 Zásoby
– 411 Zúčtovací vztahy
– 412 Náklady a výnosy
– 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky

Cílem tohoto standardu je obecně vymezit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) účty, účtování na 5 účtech a vnitroorganizační účetnictví za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Spolky jsou právnické osoby a zároveň neziskové organizace. Dle zákona o účetnictví je každá právnická osoba účetní jednotkou. Účetní jednotka má ze zákona povinnost vést účetnictví. Rozsah a způsob je upraven zákonem, viz § 1 ÚčZ.

Spolky – dříve občanská sdružení mohou dle zveřejněného názoru ministerstva financí vést tzv. jednoduché účetnictví i po 1. 1. 2014, pokud jejich příjmy nepřekročí 3 000 000 Kč za poslední uzavřené období. POZOR nejedná se o daňovou evidencí – daňová evidence dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. § 7b ZDP) slouží ke zjištění základu daně u fyzických osob a je vedena pro účely finančního úřadu ke správnému vyměření daní.

Pokud spolek překročí stanovený limit celkových příjmů 3 000 000 Kč, musí (týká se všech neziskových organizací) vést účetnictví – „podvojné účetnictví“. Je ale plně na účetní jednotce, jaký rozsah účetnictví si zvolí – může totiž vést účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu (§ 9 odst. 3 písm. a) UčZ). Dále je potřeba odlišit zjednodušené vedení účetnictví od „účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu“. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat jednotky, které nemají povinnost ověřovat závěrku auditorem.

K účtování je potřebná účtová osnova, tuto zákon o účetnictví nestanovuje, upravuje ji prováděcí vyhláška vydaná k zákonu o účetnictví č. 504/2002 Sb. V příloze č. 3 je směrná účtová osnova. Obecně je možné shrnout, že si organizace může vybrat typ účetnictví dle svého rozhodnutí a předpisu, pokud dodrží a nepřekročí pravidla stanovená zákonem.

Je také třeba předem uvážit, co organizace bude při své činnosti potřebovat nebo i požadovat. Uvažuje-li spolek, že by využil  dotace z EU, nebo ze státních zdrojů, měl by přejít na účetnictví.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

1) Členské poplatky z pohledu hlavní nepodnikatelské činnosti

Zapsané spolky nemusí řešit příjmy ze své hlavní nepodnikatelské činnosti. To znamená, že např. fotbalové kluby nebo skauti jsou osvobozeny z evidence členských poplatků, sportovních soustředění, plateb za tábory pro děti nebo jiných příspěvků na vybavení klubu.

2) Vedlejší příležitostná výdělečná činnost

Příležitostná vedlejší výdělečná činnost není u neziskových organizací nic výjimečného. Stačí když uspořádáte např. závody, ples, či divadlo. Spolek bude okamžitě evidovat tržby např. za vstupenky, chlebíčky nebo pití. Ovšem protože je výdělek příležitostný, nikoliv dlouhodobý, tak tyto tržby pod EET nespadají.

Pozor však na pronájem nebo tržby ze živnostenského podnikání. Těch se už tato výjimka nemusí týkat.

3) Vedlejší dlouhodobá výdělečná činnost

I když spolek pronajímá prostory, nemusí to vždy nutně znamenat, že bude muset tyto tržby elektronicky evidovat. Zda váš spolek z titulu vedlejší dlouhodobé výdělečné činnosti musí evidovat tržby nebo ne, stanovují v metodice dvě pravidla.

Nezisková organizace nemusí evidovat tržby za těchto podmínek:

1. Příjem z této činnosti není vyšší než 175 tisíc Kč za rok.
2. Tyto příjmy činí méně než 5 % z celkových příjmů poplatníka.
Výpočty těchto rozhodných dvou bodů vychází z příjmů v předchozím roce. Pokud vám ze zákona vyplývá povinnost začít v roce 2017 za svou vedlejší činnost elektronicky evidovat tržby, zjistěte si nejdřív, zda vám v roce 2016 přesáhly příjmy z této činnosti 175 tisíc korun a zda představují méně než 5 % vašich celkových příjmů.

Pokud s vedlejší podnikatelskou činností letos teprve začínáte, udělejte si kvalifikovaný odhad.

4) Soukromé kluby

Nejsložitější rozhodování budou mít kluby, kde pro členy prodávají např. občerstvení. Dle metodiky se posuzuje každý jeden případ, zda klub musí tržby evidovat či nikoliv. Neexistují totiž žádná obecná kritéria a jednotlivým klubům nezbývá, než si požádat o závazné posouzení, ve kterém úředníci stanoví, zda je klub provozován jako podnikatelská nebo nepodnikatelská činnost.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.ú

0 comments

Jedním z nástrojů moderního řízení podniku je mzdový outsourcing.

Outsourcing je ve světě již řadu let využíván jako jeden z prostředků ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Jeho popularita každoročně roste i v ČR. Neustále přibývají společnosti, které v outsourcingu vidí konkurenční výhodu.

Co je mzdový outsourcing

Mzdový outsourcing, nebo také externí zpracování mezd, je vlastně využití dodavatele pro kompletní zpracování mzdové a personální agendy. Mzdovou a personální agendu si již tedy nezpracovává samotná firma, ale stará se o ni dodavatel.

Výhody outsourcingu mzdové agendy?

 • nesporně ušetříte čas
 • můžete se soustředit na váš hlavní předmět činnosti
 • osobní data vašich zaměstnanců jsou v bezpečí
 • snížíte náklady a hlavně zvýšíte jejich transparentnost
 • budete mít vyšší efektivitu pracovních procesů
 • pro všechny vaše zaměstnance zajistíte stejnou úroveň personálních a mzdových služeb
 • přenesete veškerou odpovědnost za zpracování mezd na vašeho dodavatele
 • budete mít smluvně garantovanou správnost a včasnost zpracování mezd a personální agendy v souladu s aktuální legislativou
 • rizika a penalizace za chybné zpracování mezd půjdou za vašim dodavatelem

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Minimální mzda

Od 1.1.2017 se minimální mzda zvýšila na 11.000 Kč, což v daňové oblasti znamená např.:

 • zvyšuje se maximální roční částka školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9.900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11.000 Kč za rok 2017.
 • zvyšuje se minimální příjem potřebný k výplatě daňového bonusu na dítě – např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9.900 Kč, tj. 59.400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 už tato částka činí 66.000 Kč.

Průměrná mzda

Pro rok 2017 průměrná mzda činní 28.232 Kč, např. hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti tak v tomto roce činí 112.928 Kč.

Cestovní náhrady

Pro rok 2017 sazby tuzemského stravného stanovuje vyhláška č. 440/2016 Sb., oproti roku 2016, kdy maximální částka tuzemského stravného činila 198 Kč, byla tato částka zvýšena k 1.1.2017 na 205 Kč a sazba základní náhrady za 1 km jízdy pro osobní automobily činní 3,90 Kč / km. Byla tedy zvýšena o 0,10 Kč (v roce 2016 činila 3,80 Kč / km).

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., sazby v roce 2017 pro tyto země zůstávají beze změny:

• Německo, Rakousko, Itálii, Francii 45 Eur

• Slovensko, Polsko 35 Eur

Účetnictví

Oproti účetnímu období započatému v roce 2016, kdy došlo k účetnictví k řadě změn, novela zákona o účetnictví pro rok 2017 č. 462/2016 Sb. běžnou praxi příliš nezmění. Mimo drobných formulačních změn novela zákona o účetnictví od 1.1.2017 přinesla jenom dílčí změny v oblasti přeměn a také umožňuje vykazovat v účetní závěrce aktiva v členění na stálá a oběžná (§ 19 odst. 8).

Oceňovací předpisy

K 1.1.2017 se novelizovala prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku č. 441/2013 Sb., a to vyhláškou č. 443/2016 Sb. Změna se týká hlavně oceňování nemovitých věcí – ocenění stejné nemovitosti podle předpisů účinných k 31.12.2016 je tedy odlišné od ocenění k 1.1.2017.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Pro mnohé podnikatele není jednoduché rozpoznat, která účetní firma je pro ně ta nejlepší. Účetních firem nebo samostatných účetních je u nás mnoho a orientovat se jenom podle ceny za jejich služby se někdy nevyplácí. Navíc účetní firma, která vyhovuje vaším obchodním partnerům, nemusí vyhovovat právě vám.

Na hledání kvalitní účetní byste si měli vyhradit dostatek času. Pokud chcete vyměnit dodavatele účetních služeb, pak je ideální čas na změnu na začátku účetního období nebo po uzávěrce roku – vystavení daňového přiznání. Samozřejmě ke změně může dojít i v průběhu roku. U plátců DPH je však vhodné sjednat změnu na začátku zdaňovacího období tj. od dalšího měsíce nebo čtvrtletí.

A jak na to?

1. Sepište si co od účetní firmy očekáváte

Pod pojmem vedení účetnictví a zpracování mezd se toho skrývá hodně. Je dobré si ujasnit, zda budete chtít jenom čistě zaúčtovat faktury, pokladnu, bankovní výpisy a následně vystavit DPH nebo potřebujete pravidelně zasílat výkazy s ekonomickými ukazateli vaší firmy. Požadujete u zpracování mezd, aby za vás účetní firma zasílala měsíční přehledy na pojišťovny, zastupovala vás na kontrolách nebo vám stačí mzdy spočítat a zaslat výplatní pásky. Chcete, aby Vám zpracovala přiznání k dani z příjmu, silniční daň nebo máte daňového poradce?

2. Ujasněte si styl práce hned na začátku

Hned na začátku si ujasněte, zda vyžadujete, aby účetní firma účtovala ve svém účetním systému nebo docházela k vám do firmy. Nastavte si, jakým způsobem bude probíhat předávání dokladů. Budou čistě v papírové formě nebo např. bankovní výpisy budete zasílat elektronicky. Komunikace a poradenství bude probíhat osobně, elektronicky nebo přes telefon.

3. Cena

Pro některé podnikatele je cena nejdůležitějším kritériem. Je však velmi důležité si uvědomit, že vedení účetnictví je služba jako každá jiná. Nelze reálné očekávat, že laciné účetnictví bude vedeno profesionálně a správně.

Stejně jako u jiných služeb může být nízké ceny dosaženo tím, že účetní šetří, kde se dá – např. na průběžném doplňování a zvyšování kvalifikace, na IT vybavení nebo účetním programu. Je dobré si tedy zjistit, proč je cena nízká. Zda se jedná opravdu o konečnou cenu za kompletní požadované služby.

Čas, který věnujete výběru účetní firmy se vám mnohonásobně vrátí. Vybíráte si totiž dlouhodobého obchodního partnera. Měnit často účetní, se v konečném důsledku opravdu nevyplácí.

Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Změny v účetní závěrce 2016

Kromě daňového přiznání, které podnikatele zajímá nejvíc, má účetní jednotka povinnost sestavit i účetní závěrku. Jak by měla tedy vypadat účetní závěrka za rok 2016?

Účetní závěrka je v zákoně o účetnictví definovaná jako nedílný celek a tvoří jí:

1. rozvaha známá také jako bilance

2. výkaz zisku a ztráty obecně se označuje také jako výsledovka

3. příloha, která vysvětluje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,

4. u obchodních společností je součástí účetní závěrky i přehled o peněžních tocích

Nemusí jej sestavovat tyto subjekty:

subjekt veřejného zájmu (definuje je ZoÚ v § 1a), s výjimkou zdravotních pojišťoven,
malé účetní jednotky
mikro účetní jednotky
Naopak vybrané účetní jednotky, které definuje je ZoÚ v § 1 odst. 3 musí sestavovat také přehled o peněžních tocích v tom případě, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,
roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
A tady pozor! Do konce roku 2015 byla aktiva celkem aktivy brutto, ale od roku 2016 chápeme aktiva celkem jako aktiva netto.

Do úhrnu čistého obratu se nám od roku 2016 nepromítne ani aktivace, změna stavu ani mimořádné výnosy (to souvisí se zrušením účetních skupin 61 a 62 a 68).

5. u obchodních společností je součástí účetní závěrky také přehled o změnách vlastního kapitálu.

Opět jej nemusí sestavovat tyto subjekty:

malé účetní jednotky,
mikro účetní jednotky

Pokud, ale vybrané účetní jednotky k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:

aktiva celkem 40 000 000 Kč,

roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.

sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vždy.

Účetní závěrka musí samozřejmě také vždy obsahovat:

 • obchodní firmu/název/jméno
 • sídlo/bydliště
 • identifikační číslo osoby
 • informaci o zápisu do veřejného rejstříku (uváděnou na obchodních listinách),
 • právní formu
 • předmět podnikání (nebo činnosti), pro který byla zřízena
 • rozvahový den (okamžik), k němuž se účetní závěrka sestavuje
 • okamžik sestavení účetní závěrky
 • případnou informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci
 • podpisový záznam

Nevíte si rady jak na účetní závěrku? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Druhá vlna EET se týká podnikatelských subjektů, kteří provozují maloobchody a velkoobchody.

Připravili jsme pro vás odpovědi na 4 nejčastěji kladené otázky, které dostáváme od podnikatelů.

1. S jakým předstihem je potřeba řešit EET

Doporučujeme začít řešit EET cca měsíc před ostrým spuštěním. Není toho totiž málo, co po technické stránce musíte udělat. Nezapomínejte, že nestačí jenom koupit a nastavit registrační pokladnu, ale čeká vás také registrace na FÚ. Proto je lepší začít dřív a v klidu všechno vyladit.

2. Co vše potřebuji k EET vyřídit

Budete muset požádat o autentizační údaje a to buď osobně nebo přímo na úřadě. V tomto případě získáte údaje ihned. Další možnost je zažádat si o ně elektronicky přes datovou schránku. Výhoda je v tom, že nemusíte nikam chodit, ale údaje vám do datové schránky přijdou až za několik dní.

K elektronické evidenci tržeb budete potřebovat také certifikát. Je to vlastně váš „podpis“ podle kterého finanční správa zjistí, že datovou zprávu jí zasíláte právě vy. Zažádat o ni můžete na portále FÚ v EET aplikaci.

3. Jak na on-line platby v e-shopech

Finanční správa vydala už ke konci roku 2016 pokyn, jak naložit v EET on-line platbami. Bohužel byl tento výklad velmi nesrozumitelný a podnikatelé ani odborná veřejnost si ho jednoznačně neuměla vysvětlit. Naštěstí v únoru vydala nový dokument, dle kterého se tržba v e-shopech eviduje když se o ní podnikatel dozví nebo když odesílá balík.

Bohužel není ještě úplně jasné, jestli je povinnost evidovat tržby z prodejních platforem jako Ebay nebo Etsy. Není totiž jednoznačně dané, zda mají blíže k platebním branám nebo platbám z účtu na účet.

4.Které platby spadají do EET a které ne

Musíte evidovat platby v hotovosti, platební kartou, on-line platby kartou a přes platební brány.
Platby z účtu na účet nebo dobírky, které vám dopravce zasílá na účet evidovat nemusíte.
Záleží na tom, jakým způsobem vám ji zákazník předá. Platby z účtu na účet neevidujete. EET se netýká ani dobírky, pokud vám dopravce posílá peníze na účet. Evidovat naopak musíte platby kartou a v hotovosti a také on-line platby kartou a přes platební brány.

Nevíte si rady jak na EET? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

Nejen účetní firma by měla znát chystané změny  pro rok 2017. Čeho se tedy týkají hlavní změny?

1. Úprava slev na dani

Nově má být přiznání důchodu jako rozhodující okamžik u slev na invaliditu, nikoliv výplata důchodu. Stejně tak u slev držitelů průkazu ZTP/P má rozhodovat datum platnosti průkazu (nikoli datum jeho vydání).

2.Srážková daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu
Srážková daň bude uplatňována nejen u dohody o provedení práce při nepodepsaném prohlášení k dani, ale i pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu. Tyto příjmy budou také podléhat srážkové dani ve výši 15 %.
Zákonodárci se snažili sjednotit limit příjmů s „vyměřovacím základem“ pro odvod sociálního a zdravotního pojistného. Navrhuje se tedy další limit měsíčního příjmu, a to 2500 korun.
Příspěvek na rekreaci pro rodinné příslušníky

Mnoho zaměstnavatelů poskytuje svým zaměstnancům i jeho rodinným příslušníkům různé benefity. Nově má ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) a e) zákona o daních z příjmů za úkol to, že bude nepochybně stanoveno to, že plnění rodinnému příslušníku je příjmem zaměstnance. Z pohledu zákona se s ním nezachází jako s příjmem daného rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance.

3.Daňové osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení
Nově se má upřesnit daňové osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Některá ošetření se provádí v zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný či obdobný charakter, tj. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem, dále nákup vitamínových prostředků v těchto zařízeních.

Nevíte si rady? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

0 comments

EET ( elektronická evidence tržeb), je elektronický nástroj, který eviduje tržby, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka elektronicky posílány na daňový úřad.

Jestliže obchodník provede finanční transakci, musí ji prostřednictvím datové zprávy zaslat finanční správě, která ji během okamžiku potvrdí unikátním číselným kódem. Kód zašle obratem zpět obchodníkovi a ten prostřednictvím účtenky předá kód zákazníkovi.
Podstatou pro fungování elektronických tržeb je online připojení daného zařízení ( pc, pokladna, tablet, mobil). Tento systém byl zvolen záměrně, jelikož online připojení mají již téměř všichni podnikatelé.

Pro zavedení e-tržeb neboli elektronické evidence tržeb byl záměrně zvolen takový systém, který nepředpokládá vysoké pořizovací náklady při zajištění nutného hardwaru ani softwaru a který není složitý. Podstatou jeho fungování je on-line připojení daného zařízení (pokladna, PC, mobilní telefon nebo tablet), není dokonce zapotřebí ani vysokorychlostní internet.

Koho se EET týká?

Systém se nezavádí plošně, ale jedná se o postupné závádění v několika vlnách pro jednotlivé skupiny podnikatelů. Týká se to podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodej, šeky, platby kartou, směnky nebo podobná platidla.

Čtyři fáze zavádění elektronických tržeb:

Od 1. prosince 2016 se EET týkají poskytovatelů pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb, vztahuje se na CZ-NACE skupina 55 a 56.

Od 1. března 2017 se EET týká maloobchodu a velkoobchodu, CZ-NACE skupina 45, 46 a 47.

O rok později tedy  od 1. 3. 2018 by se měli zapojit ostatní činnosti, tj. např. svobodná povolání (právníci, lékaři, účetní), doprava či zemědělství.

V poslední fází tedy od 1. 6. 2018, se k EET připojí vybraná řemesla a výrobní činnosti. CZ-NACE skupina 13‒17, 20.4, 22, 23, 25, 31‒33, 43, 95, 96.

Nejste si jisti s EET? Jsme účetní firma a auditorská společnost s více jak 20 lety zkušeností. Rádi Vám poradíme.

GermanEnglish